ÇALIŞANLAR DA EMEKLİ OLACAK

Emeklilik hakları olmasına rağmen, yurt dışında çalıştıkları için Türkiye’den emekli maaşı alamayanlar, dava açarak emekli maaşı alabilecekler. Konuyla ilgili alt mahkemelerde kazanılmış davalar olmakla birlikte, henüz Yargıtay’dan bir karar çıkmış değil.
AVUKAT MUSTAFA KOÇ YAZDI..
Yurtdışı borçlanması suretiyle emeklilik hakkını elde edip, yurtdışında çalışmaya devam ettikleri için emeklilik maaşı alamayanlar da, Türkiye’de çalışıp emekli maaşı alanlar gibi, dava açarak emeklilik maaşı alabilecekler.  Bilindiği gibi Yurtdışı borçlanması ile ilgili 3201 sayılı Kanun’un 6. maddesi B şıkkında ”Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanlar ile Türkiye’de sigortalı çalışmaya başlayanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primi hakkındaki hükümleri, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlar için uygulanmaz” hükmü yer almaktadır.
Kanunda böyle bir hüküm olmasına rağmen bu hüküm, Emeklilik ilkelerini düzenleyen genel bir kanun olan ”5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hakkındaki Kanun” ve bunun uygulamaları ile ilgili genelgeler ile çelişmektedir.
Keza Anayasa’nın girişinde belirtilen, ”Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu” ilkesine de açıkça terstir. Ki, Anayasanın 176. maddesinde ”Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, Anayasa metnine dâhildir’ şeklinde ayrıca bir düzenleme yapılarak bu vurgu kuvvetlendirilmiştir.
Yine Anayasa’nın 10. maddesinde ”Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun  önünde eşittir” ve ”Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” şeklinde açık ifadeler vardır.
Ayrıca, Anayasa’nın 90. maddesi, ”Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır” şeklindedir.
İşte kısaca bu sebeplerle davalar açılmaya ve kazanılmaya başlanmıştır. Yaşı, süresi ve prim günü dolduğu halde yurtdışında çalışmaya devam ettiği için Türkiye’den emekli aylığı alamayan vatandaşlarımız da dava açarak haklarını arayabileceklerdir. Dava sonunda Türkiye’de çalışıp da emekli aylığı alan vatandaşlarımız gibi, onlar da yurtdışında çalışmalarına rağmen Türkiye’den emekli aylığı alabileceklerdir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, ortada herkesi bağlayıcı bir kanun değişikliği olmadığından kazanılan davanın sadece dava açıp kazanan kişi için bir hak kazanımı teşkil ettiğidir. Dava açmayan kişiler için böyle bir hak söz konusu değildir. Herkes ayrı ayrı dava açmak zorundadır.
Saygılarımla

Av. Mustafa Koç

Soru ve müracaatlarınız için:
Tel.:0049 172 4484672

error: Adam gibi iste verelim..!