ASKERLİKLE İLGİLİ SORUN ÇÖZÜLECEK

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından tepki ve eleştirilere neden olan dövizli askerlik kanun tasarısıyla ilgili açık ve net konuştu: Ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Tasarı 5 Ocak’ta komisyon toplantısında düzeltilecek.

Dövizle askerlikle ilgili kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmesinin ardından açıklama da AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Tasarı’nın 5 Ocak’ta komisyon toplantısında düzeltileceğini müjdeledi. Askerlik bedelinin 1000 Euro’ya düşürülmesi ile ilgili olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından tepki ve eleştirilere neden olan kanun tasarısıyla ilgili olarak Yeneroğlu, konu ile ilgili olarak başbakanımıza detaylı Bilgi Verdim ve yazılı olarak sundum. AK Parti verdiği her sözün arkasındadır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar.” dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından tepki ve eleştirilere neden olan kanun tasarısıyla ilgili olarak, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na Dövizle Askerlik Kanun Tasarısına İlişkin bir değerlendirme yazısı sundu: Yeneroğlu mektubunda şu konulara dikkat çekti:

“Sayın Başbakanım,

Malumunuz olduğu üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gündeme getirdikleri sorunların başında dövizle askerlik bedelinin yüksek olması gelmektedir. Zatı aliniz tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik açıklanan seçim paketinde bu sorun dikkate alınmış ve dövizle askerlik bedelinin 6000 €’dan 1000 €’ya düşürülmesi vaat edilerek partimizin seçim beyannamesinde yer almıştır. Ayrıca hükûmetimizin Eylem Planında dövizle askerlik bedelinin düşürülmesi 3 aylık dönem içerisinde atılacak adımlar arasında bulunmaktadır. Yurt dışındaki vatandaşlarımız kendilerine yönelik bu adımları heyecan ve coşkuyla karşılamış; bu sorunun partimiz tarafından ele alınması yurt dışındaki vatandaşlarımızın partimize gösterdikleri teveccühü de artırmıştır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi maksadıyla hükûmetimizce TBMM Başkanlığına 22 Aralık 2015 tarihli “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” iletilmiştir. Yüksek müsaadelerinizle söz konusu kanun tasarısına ilişkin mülahazaları yürürlükteki uygulamayla kıyaslayarak bilgilerinize arz etmek istiyorum. Türk vatandaşlarının 1000 € veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını ödeyerek askerlik hizmetini yerine getirmiş olmaları için esas teşkil eden şartlar uygulamada ve kanun tasarısında şu şekilde yer almaktadır:

Yürürlükteki kanuna göre şartlar
-Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak
üzere, toplam en az üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmak

Kanun Tasarısı’nda Yer Alan şartlar
-Yurt dışında doğarak veya kanuni rüşt yaşına kadar ikamet amacıyla yabancı bir ülkeye giderek oturma ve/veya çalışma izni ile yurt dışında yaşıyor olmak,
-Kanuni rüşt yaşına kadar Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkenin vatandaşlığını da kazanmış olmak,
-Başvuru sırasında bulunulan yaşın en az yarısı kadar süre ile yabancı ülkede ikamet etmiş olmak,
-Kanuni rüşt yaşına kadar alınan eğitimin en az beş yıllık bölümünü yabancı ülkede tamamlamış olmak ve
-Başvuru tarihi itibariyle hâlâ yurt dışında yaşıyor olmak

Hazırlanan kanun tasarısında dikkati çeken ilk husus, dövizle askerlik indiriminden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için var olan düzenlemenin dışına çıkılmasıdır. Vaat edilen indirim kanun metnindeki meblağın 6000 €’dan 1000 €’ya düşürülmesiyle uygulanabilecekken, yeni bir düzenlemeyle ek şartlar getirilmektedir. Bu durum seçim beyannamemizde yer alan vaadimizin gerçekleşmeyeceğini ortaya koymaktadır.
Dikkati çeken bir diğer husus, kanun tasarısının dolaylı olarak bir çifte standardı beraberinde getirmesidir. Sonuçta bir taraftan tasarıda yer alan şartları taşıyan vatandaşlarımız 1000 € ödeyecekken, diğer taraftan yürürlükteki kanunun şartlarını yerine getiren ancak tasarıdaki ağırlaştırılmış şartlara sahip olmayan kişiler 6000 € ödemek durumunda kalacaklardır. Örneğin, aile birleşimi nedeniyle 20 yaşında yurt dışına giden ve 5 yıl ikametinin ardından dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen kişi 6000 Avro ödemekle mükellef olacak, böylelikle kanun tasarısının sonradan yurt dışına giden vatandaşlarımıza yönelik haksız bir uygulamayı içerdiği görülecektir. Dolayısıyla dövizle askerlik bedeli indirimine diğerleri gibi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu uygulamadan faydalanamaması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.
Öte taraftan kanun tasarısının ikinci maddesine göre kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, yine kanun maddesinde yer alan şartları yerine getirmek kaydıyla, 1000 € veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını ödemek şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmayı ve fazladan yaptıkları ödeme tutarının iade edilmemesini ön görmektedir. Bu düzenleme, yürürlükteki uygulamaya göre taksitini ödemeye başlamış vatandaşlarımızın 1000 €’dan fazla yaptıkları ödemelerin iade edilmesi yönündeki beklentilerini karşılamamaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında dövizle askerlik mevzusunda, “ödenecek tutar” bağlamındaki yaklaşımın da ötesinde kapsamlı bir kanun değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu bilgilerinize arz etmek isterim. Konunun, daha geniş çerçevede kuşatıcı diaspora politikaları bağlamında yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye olan aidiyetleri kapsamında ele alınması ve onların ülkemizle olan ilişkilerini güçlendirici yönde değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Partimizin iktidarları döneminden önce birçok yasada uygulandığı gibi yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın toplumsal ve ekonomik gerçekliğinden uzak uygulamaların yürürlüğe konulması, daha önce yurt dışındaki vatandaşlarımızdan birçoğunun ülkemizden uzaklaşmasına ve Türk vatandaşlığını bırakmalarına neden olmuştur. Dövizle askerlik hususunda önceki şartların gerisine düşmeyen, kapsayıcı, kolaylaştırıcı ve Türkiye ile olan bağı güçlendirici adımların atılması hem vatandaşlarımızın hem de ülkemizin menfaatine olacaktır. Nihai olarak konuyla ilgili kanun tasarı veya teklifindeki madde

gerekçesinin de diaspora politikalarımızdaki anlayış değişikliğini göstermesinde fayda görülmektedir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın maddi durumunu dikkate almanın yanı sıra onların anavatanla olan bağlarının güçlendirilmesi amacı öncelenmelidir. Bu çerçevede yapılacak düzenlemede göz önünde bulundurulması gereken noktalara dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İlk olarak yurt dışında doğmuş ve büyümüş gençlerimizin Türkiye’ye olan aidiyetlerinin güçlendirilmesi gelecek nesillerde de varlığımızı korumak adına hayati öneme sahiptir. Ancak gençlerimizin Türkiye ile olan vatandaşlık bağının önündeki engellerden birisi yine dövizle askerlik bedelinin yüksek olmasıdır. Bununla birlikte AK Parti olarak gençlerimizin ülkemizle olan ilişkilerini güçlendirici alternatifleri uygulamaya koymamız, onlar tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Gençlerimiz için 3 aya kadar Türkiye’de kamu yararına çalışma statüsüne sahip bir kurumda askerlik yükümlülüğünü yerine getirme adına “sivil hizmet” imkânını sunabiliriz. Böylelikle onlara Türkiye’de bulundukları süre içerisinde anavatanlarını daha yakından tanıyarak sosyal çevre edinme ve Türkçelerini geliştirme fırsatı sunulacaktır. Bu hedefin uygulamaya geçirilmesi, yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik yaklaşımlarda stratejik değişimi gösterecektir. Böylelikle AK Parti iktidarıyla birlikte 90’lı yıllarda yurt dışında yaşayan vatandaşı Türkiye’ye döviz getiren kesim olarak gören bir zihniyetten, yaşadığı yerde vatandaşını destekleyen, anavatanla olan bağını güçlendiren ve bulundukları ülkeyle dostlukları güçlendiren köprüler anlamında bir yaklaşıma geçildiği tekrar gösterilecektir. İkinci olarak 38 yaşını geçmiş, maddi sorunlar nedeniyle dövizle askerlik bedelini yatıramadığı için asker kaçağı olarak gözüken ve bu sebeple yıllardır Türkiye’ye gelemeyen, ülkemizden kopmuş, akraba ve dostlarını ziyaret edemeyen mağdur vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bu kapsama giren vatandaşlarımız için bedelin en fazla 2000 €’ya düşürülmesi, bu insanlarımızı kazanmamız adına önemli bir adım olacaktır. Genel bir değerlendirme yaptığımızda, söz konusu kanun tasarısının yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren bir mahiyette yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Bunu gerçekleştirirken göz önünde bulundurmamız gereken temel hedef, vaadimizin herkesi kapsayıcı bir şekilde uygulamaya geçirilmesidir. Yurt dışı vatandaşlar, dövizle askerlik ve ülkemize aidiyet konularında kapsayıcı hususların kanun tasarısında göz önünde bulundurulması önemli eksiklikleri gidererek partimizin yurt dışı vatandaşlar politikasıyla örtüşecektir. Böylelikle kanun tasarısının kamuoyunda yer almasıyla birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından dile getirilen eleştiri ve tepkiler dikkate alınmış olacaktır. Her zaman yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yanında olan, onların sorunlarını en iyi bilen ve ihtiyaçlarına çözümler üreten partimiz dövizle askerlik bedeli hususunda vatandaşlarımız nezdinde güven tazeleyecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili hükûmetimizce atılan her adım, onların ülkemizle olan ilişkilerini, Türkçe dil ve kültürlerinin gelişimini hedeflemektedir. Bu bilinçle çalışan hükûmetimizin, dövizle askerlikle ilgili son kanun tasarısını yeniden değerlendirmesinin ihtiyaç olduğunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim.”