MİNİ-JOB’DA BİLİNMEYENLER

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerini borçlanarak emekli olduktan sonra “Mini-Job” diye adlandırılan kısa süreli işlerde aylıkları kesilmeksizin çalışmalarına ilişkin kanun 2020/Haziran’ında yürürlüğe girmişti. Bu kanunun yürürlük tarihinden önce aylığı kesilenler ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kısa süreli işlerde çalışanların durumu okuyucularımız tarafından merak ediliyordu. Nihayet konuyla ilgili yapılacak uygulamalar açıklığa kavuştu. Değişiklik sonrasında aylık talebinde bulunanlar Ülkemiz dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgelerinde kısa süreli çalışması bulunduğu belirtilenlerden, kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26/6/2020 (dâhil) tarihinden sonra aylık talebinde bulunanların emeklilik talepleri artık reddedilmeyecektir. Aylık bağlanması için aranan diğer şartları taşıyor olmaları kaydıyla talepleri yerine getirilecektir.

Diğer yandan yurt dışı borçlanmasına istinaden emekli aylık almaktayken değişiklik sonrasında ilk defa kısa süreli çalışmaya başlayanların, bu aylıkları kesilmeksizin ödenmeye devam edilecektir. Değişiklikten sonra tespit edilenler Sadece 26/6/2020 tarihinden önce kısa süreli çalışması bulunduğunun bu tarihten sonra tespit edilmesi durumunda, kısa süreli çalışılan süreler için yapılan yersiz ödemeler ilgililerden tahsil edilecektir. 26/6/2020 tarihinden önce aylık bağlananlardan, aylık başlangıç tarihi itibarıyla kısa süreli çalışmanın bulunduğu ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları, başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilecektir. Ancak, kanun değişikliğinden sonra kısa süreli çalışma aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, tespit tarihi itibarıyla kısa süreli çalışmanın sona erip ermediğine bakılmayacak ve iptal edilen aylığın yeniden bağlanması için talep şartı aranmayacaktır. Bu şekilde aylığı kesilenler için kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26/6/2020 talep tarihi olarak kabul edilecek ve aylık bu tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden bağlanacaktır. Bu tarihten önce yapılmış olan yersiz ödemelerin ise tahsili cihetine gidilecektir. 26/6/2020 tarihinden önce aylık bağlananlardan, aylık bağlandıktan sonra kısa süreli çalışmanın bulunduğu ve bu tarihten sonra da devam ettiği tespit edilenlerin ise emekli aylıkları ödenmeye devam edecektir. Ancak, kısa süreli çalışmanın başladığı tarihi takip eden ödeme dönemi ile 26/6/2020’yi takip eden ödeme dönemi arasında yersiz olarak ödenmiş olan aylıklar geri alınacaktır.

Değişiklik öncesi kısa süreli çalışması nedeniyle aylıkları kesilenler Yurt dışı borçlanma kanununa göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlananlardan, aylık başlangıç tarihi itibarıyla yurt dışında kısa süreli çalışmasının bulunduğu ve tespit tarihi itibarıyla da bu çalışmanın devam ettiği 26/6/2020’den önce tespit edilerek aylıkları iptal edilenlere yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı aranacaktır. Başvuru tarihi itibarıyla aylık bağlanması için aranan şartların yerine gelmiş olması hâlinde başvurularını takip eden ay başından itibaren yeniden aylık bağlanacaktır. Diğer bir ifadeyle, tespit tarihi itibarıyla devam eden kısa süreli çalışmanın aylık başvurusunun yapıldığı tarihten önce sona ermiş olması, bağlanacak aylığın başlangıç tarihini değiştirmeyecektir.
Diğer yandan borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlandıktan sonra yurt dışında kısa süreli çalışması bulunduğu ve tespit tarihi itibarıyla bu çalışmanın devam ettiği 26/6/2020’den önce tespit edilerek aylıkları kesilenlere bu tarihten sonra yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı aranacaktır. Başvuru tarihi itibarıyla aylık bağlanması için aranan şartların yerine gelmiş olması hâlinde kesilen aylıklar, varsa aylıklarda meydana gelen artışlar da uygulanmak suretiyle başvuru tarihini takip eden ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere yeniden ödenmeye başlanacaktır.

Kısa süreli çalışması nedeniyle emeklilik talebi reddedilenler Yurt dışı borçlanma kanununa göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması nedeniyle aylık talepleri reddedilenlere, 26/6/2020 tarihinden sonra yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı aranacaktır. Kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere aylık bağlanması için aranan diğer şartları taşıyanların aylıkları, yazılı başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanacaktır. Borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle 26/6/2020’den önce aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması nedeniyle aylık talepleri reddedilmesi gerekmekte iken henüz işlem yapılmamış olanlar için yeniden başvuru şartı aranmaksızın 26/6/2020 aylık talep tarihi kabul edilerek bu tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanacaktır. 26/6/2020’den sonra aylık talebi reddedilenler Yurt dışı borçlanma kanununa göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle 26/6/2020 (dâhil) tarihi ile 11.12.2020 arasında aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması bulunması nedeniyle aylık talepleri reddedilenler var ise bu dosyaların tespiti yoluna gidilerek talep tarihini takip eden ay başından itibaren aylıklar bağlanacaktır.

İSA KARAKAŞ/Türkiye Gazetesi