Türkiye’de ilave ücret ödemeyin

blank

 

FRANKFURT – AOK Hessen Ethik Pazarlama Koordinatörü Necati Suözer yaptığı açıklamada Türkiye’de sunulan acil sağlık hizmetlerinde muayene katılım payı ve ilave ücret ödenmeyeceğine dikkat çekerek vatandaşlarımızı uyardı.  Suözer yaptığı açıklamada: “Sağlık Uygulama Tebliği’nin katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri ile ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerine ilişkin maddelerine göre Kurumla sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır.
Ancak, Acil servise müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri, “Yeşil alan muayenesi” adı altında yer alan işlem bedeli üzerinden şahıstan istenir.  Muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için ise diğer hükümler uygulanır. Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin Kurumun inceleme birimlerince acil hal kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri ödenmez ayrıca kişilerin ödemesi gereken katılım payı tutarı sağlık hizmet sunucularının alacağından mahsup edilir.
Sunulan acil sağlık hizmetleri dolayısıyla kişilerden herhangi bir ücret alınması halinde; genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi ise sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, değilse Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmektedir.
Muayene Katılım Payı

Katılım payı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutar olarak tanımlanmaktadır.

Katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri hizmetleri şunlardır.
a)    Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı,
b) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,
b)    Vücut dışı protez ve ortezler,
c)    Yardımcı üreme yöntemi tedavileri
d)    Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı
Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
1. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır.
2.    İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 5 TL öngörülen katılım payı; kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için eczanelerce kişilerden, tahsil edilir.
3.    Özel sağlık kurumlarında 12 TL tutarlarında öngörülen katılım payı; kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden, diğer kişiler için “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı eczanelerce kişilerden, tahsil edilir.
    Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce kişilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları kişilerin reçete ile eczaneye ilk müracaatında kişilerden tahsil edilir.
    Birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 TL’ lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.

(Yurtdışı sigortalı müracaatları) belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.
Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler
İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıdan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için katkı payından muaftır.
5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden  katılım payı alınmaz.
Acil servislerde verilen “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri sağlık kurumları/ kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmaz.

Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden katılım payları alınmaz.

Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” nde yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde katılım payı alınır.

Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla katılım payı alınmaz.

Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için katılım payları alınmaz.

Almanya yasal sağlık sigorta kapsamında sigortalı olan bir kişinin Türkiye dahilinde almış olduğu hizmetlerden ötürü katılım veya katkı payı öderse, o vakit ona verilen hizmet acil hizmet olarak deklare edilmemiş demektir.
Sigortalının ödemiş olduğu katkı payının normal şartlarda Almanya sigorta kurumu ödemez. Bunaların geri ödenmesi için sadece ilgili şahsın sadece yurt dışı ek sağlık sigortası var ise, o zaman o sigorta üzerinde geri isteyebilme hakkına sahiptir.
Bu sebepten ve hasta naklinin uçak ambulansla Almanya’ya gerçekleştirilebilmesi için muhakkak bu türden bir ek sigorta yaptırmanız şiddetle tavsiye ederim.
Umarım bu bilgiler ışığında kendi durumunuzu daha kolay tespit edebilirsiniz” dedi.