Uçaklarda silahlı özel güvenlik dönemi başlıyor

Meclis’te kabul edilen düzenlemeye göre uçaklarda özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri bulundurulabilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda  kamuoyunda “torba tasarı” olarak bilinen, Bazı  Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Tasarısı’nın 15 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelerden biri de Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun “Güvenlik tedbirleri”  başlıklı maddesi, “Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve havacılık güvenliği”  adıyla, içeriği de geliştirilerek yeniden düzenlendi.

Buna göre, tüm sivil havacılık faaliyetleri ile sivil havacılık tesis  ve eklentilerinin yasa dışı eylemlere karşı korunması amacıyla uluslararası  uygulamalara uygun olarak gereken mevzuatı hazırlamak, denetlemek, uygun  eğitimlerin alınmasını sağlamak ve Türkiye’yi uluslararası kuruluşlar nezdinde  temsile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkili olacak. Bakanlık,  bu görevini öncelikle İçişleri Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar  ile koordineli yürütecek.

Sivil havacılık güvenliği ile ilgili politikaların belirlenmesi ile  kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olmak üzere, İçişleri  Bakanlığı Müsteşarı veya güvenlikten sorumlu Müsteşar Yardımcısının  başkanlığında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanlığı Müsteşarları veya Müsteşar Yardımcıları, Emniyet Genel  Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri, Gümrükler Genel Müdürü ve  Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Sivil Havacılık Genel Müdürü ve Devlet Hava  Meydanları İşletmesi Genel Müdürünün katılımıyla Milli Sivil Havacılık Güvenlik  Kurulu oluşturulacak.

UÇAKLARDA SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK 

Türkiye, tescilli sivil hava araçlarında özel eğitimli silahlı  güvenlik görevlileri bulundurulabilecek. Türkiye uçuşu olan yabancı tescilli  sivil hava araçlarında silahlı güvenlik görevlisi bulundurulmasına izin  verilmesine, mütekabiliyet ilkesi saklı kalmak kaydıyla İçişleri Bakanlığı  yetkili olacak. Silahlı güvenlik görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları  İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.   Havaalanlarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından  alınmayan hava araçlarının maliklerine veya işleticilerine, Sivil Havacılık Genel  Müdürlüğünce Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde veya bu şekilde tebligat  yapılamaması durumunda Türkiye genelinde yayımlanan ve tirajı 100 binin üzerinde  olan bir gazetede ilanen, 30 gün içinde konma-konaklama ücretleri ile vergi  borçlarının ödenmesi ve hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılması konusu  tebliğ olunacak.  Aynı durumda olan yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava  araçlarında ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hava aracının siciline  kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesine, 90 gün içinde ilgili hava  aracının sahipleri tarafından kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde tasfiye  edileceği hususu bildirilecek.

Ayrıca, ulusal yayın yapan gazetede iki gün süre ile hava aracının  bulunduğu havaalanından kaldırılması ilan edilecek.  Türk tesciline kayıtlı hava aracı malikinin veya işleticisinin  tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde gerekli iş ve işlemleri  yapmaması halinde kaza durumlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, diğer durumlarda ise Sivil Havacılık Genel  Müdürlüğü ve ihtiyaç duyulacak ilgili uzmanlardan oluşan ekip tarafından hava  aracının itibari ya da fiili harabiyete uğradığına dair rapor verilmesi halinde,  ilgili hava aracı üzerindeki her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından doğan  yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın sicilden terkini yapılarak  hurdaya ayrılacak. Yabancı sicile kayıtlı hava aracı yönünden ise bildirim tarihini  izleyen 90 günün sonunda gerekli iş ve işlemlerin yapılmaması durumunda, sicile  kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesince sicilden terkin edilip  edilmediğine ve her türlü vergi borcu ile gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler  ile diğer takyidatlara bakılmaksızın hurdaya gönderilecek.

Kaynak: AA