Uzman Avukat Ayşe Akpınar uyardı! İşten çıkarılanlar DİKKAT

blank

Başarılı Avukat Ayşe Akpınar, “İş yeri ile sorunlu olanlarda iş hukukunda uzlaştırıcı çözümler var“ dedi. Stuttgart-Zuffenhausen’de Colmarer Str. 21 numarada bulunan Avukatlık Bürosu’nda hizmet veren uzmanı Av. Akpınar, İş ve Sosyal Güvenlik hukukunun yanı sıra aile ve trafik hukukları üzerine de vatandaşlara hizmet veriyor.

 

 

blank

Mustafa Karaman
STUTTGART- Stuttgart ve çevresinde iş ve sosyal güvenlik hukukunun yanı sıra aile ile trafik hukuk dallarında da en tecrübeli Avukatları arasında yer alan mesleğinde uzman olan Avukat Ayşe Akpınar, birçok alanlarda akademik ve mesleki deneyime sahip uzman Avukat Ayşe Akpınar, müvekkillerinize ihtiyaç duydukları hukuki desteği başarıyla sağlamakta. Profesyonel dava yönetimi ve güncel hukuki gelişmelerin takibi ile doğru stratejiler kurarak hızlı sonuç alacağınız etkili ve sağlam adımlar atmakta olan Av. Akpınar, her türlü hukuki işlemleriniz için Korona Virüs nedeniyle isterseniz online veya da yüz yüze hukuki danışmanlık desteği sağlayarak sorularınızı cevaplıyor ve sorunlarınıza doğru bilgi edinmenizi sağlıyor, ayrıca vatandaşların ihtiyaç duydukları hukuki desteği en güvenilir ve şeffaf şekilde sunuyor. Avukat Ayşe Akpınar, bireysel veya kurumsal müvekkillerinin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi adına danışmanlık hizmetleri vermekte ve iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmekte. Akpınar Hukuk Bürosu olarak yılların tecrübesiyle dava süreçlerinde sonuç odaklı hareket ediyor, müvekkillerinin haklarını koruyor.

PRFESYONEL YAKLAŞIM
İşçi ve işveren arasındaki her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması için Akpınar Hukuk Bürosu olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku danışmanlık hizmeti veriyor. Ayrıca işçi ve iş veren arasında itilaf ve uyuşmazlığa dönüşen durumlarda dava sürecinin takibi ve başarıyla sonuçlandırılması için iş hukuku dalında avukatlık desteği vermekte. Öte yandan Akpınar Hukuk Bürosu olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku için; kıdem, ihbar ve işçilik alacakları ile tazminat taleplerine dair davaların takibi, işe iade davalarının takibi, iş kazaları veya meslek hastalıklarına ilişkin davaların takibi, haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi, sigorta hizmet tespit davalarının açılması ve takibi ile sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi gibi davalar ile müvekkillerin her türlü hukuki davaları için hizmeti vermekte.

SORU VE CEVAP
Almanya İş Hukukunu kısa olarak şöyle açıklayan tecrübeli uzman Avukat Ayşe Akpınar, iş hukukunun hukuki kaynakları Almanya’da çeşitli kanunlarda ve sözleşmelerde yer almakta olduğuna dikkat çekti. Buna göre Avrupa Birliği Sözleşmesi (EG-Vertrag), Almanya Anayasası (Grundgesetz), Yasalar (Medeni Kanun, Bürgerliches Gesetzbuch, Sosyal Kanunlar Kitabı SGB III), Toplu iş sözleşmesi (Tarifvertrag), İşçi Temsilciliği Sözleşmeleri (Betriebsvereinbarung) ve İş Sözleşmesi (Arbeitsvertrag) bu kaynaklar işveren ve işçi arasında çıkan birçok sorunu ve görevi düzenlemektedir. Bunca değişik yasalar arasında İşçinin ve İşverenin haklarını ve mecburiyetlerini bilmesi oldukça zordur. Oysa bu yasalarda dikkat edilmesi gereken birçok hukuki düzenlemeler vardır. Hukuk açısından bu kanunlardan ve sözleşmelerden doğan borçlara uyulmadığı zaman her iki taraf için zarar verebilir ve tazminata yol açabilir. Almanya’da yaşayarak birçok alanda olduğu gibi iş ve sosyal güvencede bilinmedik boşlukta olan konuların olduğunu söyleyen Avukat Ayşe Akpınar, sıkça sorulan sorulara açıklık getirerek samimiyetle cevapladı.
İşçinin eşzamanlı olarak ikinci bir işte çalışması mümkün müdür?
Avukat Ayşe Akpınar: Almanya’da bilhassa iş kanununa göre, bir işyerinde haftalık azami çalışma süresi olan toplu sözleşmelere göre 35 saati veya anlaşmaya göre verilen saati geçmemek kaydıyla işçilerin asıl işinin dışında ikinci bir işte çalışmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Uygulamada kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin birden fazla işyerinde çalıştıkları yaygın olarak görülmekte. İşyeri ikinci yani ek işinizi engelleyecek herhangi bir engel yok. Sadece işyerinize bildirmeniz yeterli olacaktır. İşçinin yasal sınırlar içinde ikinci bir iş ilişkisine girmesini engelleyen bir iş sözleşmesi hükmü kural olarak Anayasa’nın çalışma hakkı ile sözleşmesi özgürlüğünü düzenleyen kural maddesi vardır.
İş sözleşmesine hüküm konularak işçiye ek işte çalışma yasağı getirilebilir mi?
Avukat Ayşe Akpınar: İşçinin yasal sınırlar içinde ikinci bir iş ilişkisine girmesini engelleyen bir iş sözleşmesi hükmü kural olarak Anayasa’nın çalışma hakkı ile sözleşmesi özgürlüğünü düzenleyen maddelerinde aykırılık oluşturacağından geçersiz sayılır. Her ne kadar iş sözleşmesinde ek işte çalışma yasağı olsa da, bu durum işveren aleyhine sonuç doğurabilecektir. Yargıtay kararları uyarınca, işçinin ek bir işte çalışması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin işvereni ile rekabet yasağına ve sadakat yükümlülüğüne aykırı olarak başka bir işte çalışması ya da bu ek işi nedeniyle mevcut işyerindeki işini aksatıyor olması gerekmekte. Burada görüldüğü gibi işverene bir hak doğar ve bu yasadan yararlanarak yasak koyabilir.

İşveren işçiyi aynı anda birden fazla işte çalışması sebebiyle işten çıkarabilir mi?
Avukat Ayşe Akpınar: İşverenin işçiyi eşzamanlı olarak birden fazla işte çalışması sebebiyle doğrudan işten çıkarması mümkün değildir. Yani işçinin birden fazla işte çalışması işten çıkarılması için salt bir neden olmamaktadır. Ancak bazı durumlarda işçinin aynı anda birden fazla işte çalışması sadakat borcuna aykırılık teşkil edebilir. İşçinin başka bir işyerinde çalışması sadakat borcuna aykırı ise, başka bir işte çalışma işveren bakımından hukuken kabul edilemeyecek bir haksız rekabet oluşturuyorsa işçinin başka bir işyerinde çalışması kabul edilemez. Böyle bir durum söz konusu ise işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmesi mümkündür.

Yıllık iznini kullanan işçi bu sürede başka bir işte çalışabilir mi?
Avukat Ayşe Akpınar: Almanya’da yıllık ücretli izin çalışanların yıl içinde çalışmaları karşılığında dinlenmeleri, fiziki ve psikolojik olarak pozitif verimle çalışabilir halde olmaları için verilmiş olan bir haktır. Kanun bunu sağlamak amacıyla işçiye yıllık izinde çalışma yasağı getirmiştir. Yıllık izin kullanan işçinin bu sürede dinlenmeyip başka bir işte çalışması ise iznin anlamını yitirmesi demektir. Bu nedenle yıllık iznin amacını sağlamak için işçiye izinde çalışma yasağı getirilmiştir. Öte yandan kanunda yer alan düzenlemeye göre, yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen izin ücreti işveren tarafından geri alınabilecek ve de kendisine bir ihtarname getirilmesi de söz konusu olacaktır.

Yıllardır çalışan bir işçinin maaşı değiştirilebilir mi?
Avukat Ayşe Akpınar: Dünyada, Avrupa’da olduğu gibi Almanya’da da işçinin maaşının değiştirilmesi; işverenin ekonomik durumunun veya işyerindeki çalışma koşullarının değişmesi gibi hallerde mümkündür. Yani bu gibi durumlara bağlı olarak işçinin maaşında değişikliğe gidilebilir, artırma veya azaltma yapılabilir. Ancak bu değişiklik işçinin aleyhine olduğunda, değişikliğin yapılabilmesi için işverenin tek taraflı iradesi yeterli olmamakta, birtakım şartların varlığı aranmaktadır. Bazı koşullarda da değişiklikte belli bir ay koşullu getirilerek (mesela: 6 ay aynı ücret alacak sonra düşürülecek) işçinin aylığı kademeli olarak düşürülebilinir. Ama bu da iş ve işveren arasındaki sözleşmeye bağlıdır.

İşçinin maaşının düşürülmesi mümkün müdür?
Avukat Ayşe Akpınar: İşçinin maaşının düşürülmesi ancak ve ancak işçi ve işverenin bu konuda iradelerinin uyuşması ve bu iradelerini açık bir şekilde yazılı olarak beyan etmeleri ile mümkündür. Bu şekilde işçinin maaşı düşürülecekken çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılması için aranan şartlara uyulmalıdır. Toplu sözleşmelere göre ve işletmenin işçiye verebileceği işe göre mümkündür. Yani belirlenen bir süre içeresinde işçiye verilen maaş kademeli olarak düşürülebilinir. Sözleşmelere göre ise bu durum değişebilir. Bazı şartlarda ise bu mümkün olmayabilir. O yüzden sözleşme şartları baz alınır. İşçinin maaşının, işçi rızası olmaksızın işverence tek taraflı olarak düşürülmesi mümkün değildir.

İşçiye zorla istifa dilekçesi imzalatılması mümkün müdür?
Avukat Ayşe Akpınar: Bu konu da sıkça gelen sorular arasında yer almakta. Bilhassa Korona Virüs döneminde bu vakalar sıkça önümüze gelebiliyor. Uygulamada işçisini işten çıkarmak isteyen işverenlerin işçiye istifa dilekçesi imzalattığı görülmektedir. İşçinin istifaya zorlanması uygulamada çeşitli şekillerde yapılmakla birlikte, işverenin işçisini istifaya zorlaması her halükarda işveren için kusurlu ve hukuka aykırı bir harekettir. İşverenin işçiye zorla istifa dilekçesi imzalatması, ona baskı uygulayarak veya mobbing yaparak istifa etmesini sağlaması durumları işçinin istifaya zorlanması anlamına gelmektedir. Peki zorla istifa ettirilen işçi ne yapmalı? İşçinin istifaya zorlanması sonrasında yasal süreçler neler?
Bu ve buna benzeri konularda Stuttgart kentinin Zuffenhausen semtinde, Colmarer Str. 21 numaralı adresinde hizmet veren Avukat Ayşe Akpınar, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin +49 (0) 711- 2319691 numaralı telefon numarasından kendilerine ulaşabileceklerini bildirdi.