Page 5 - Stuttgart Temmuz 2018
P. 5

HABER                                                                           TEMMUZ- Juli 2018   5 5

                                                                                 TEMMUZ- Juli 2018
                                                  Aktüel

    Murat Lamm Döner, ödüle doymuyor
    Mustafa Karaman                                  ihtiyacı oldukları kadar bizim
       ORB a. N.- Kaliteli ve                            de onlara ihtiyacımız var.
       sağlıklı döner ürünleri                            Bizleri onurlandıran dernek
    Hile döner piyasasında                               yöneticilerine teşekkürlerimizi
    aranan önemli bir marka                              bir borç biliriz” diye konuştu.
    olan Murat Lamm, her an                              BABADAN OĞULA
    sınırsız hizmet ve müşteriye                            1972 yılından bu yana
    karşı sorumluluk ilkeleriy-                            babadan oğula geçen mes-
    le alanında profesyonellik                             leklerinde ilerleyen Kasap
    örneği teşkil ediyor. Çevrede-                           Ustalık Belgesi bulunan Faik
    ki STK’ların sosyal proje-                             ve Mevlüt Kabalar, döner
    lerine desteği ile de tanınan                           imalatında Avrupa’da öncü
    Murat Lamm’ın bu hizmetleri                            kuruluşlar arasında yerlerini
    Avrupa Türk Federasyon BW                             almış durumda. “Kalite
    1. Bölgesi’ne bağlı Aalen  ATİB Horb am Neckar Merkez Camii Derneği Başkan Sedat Öztürk,  kendinden söz ettirir” sözü
    Ülkü Ocağı ve ATİB Horb    yöneticiler Mert Allıkaya ve Emrullah Kılıç, Murat Lamm GmbH  ve ilkesi de Murat Lamm
    am Neckar Merkez Camii      Genel Müdürü Mevlüt Kabalar’a hediyelerini sundu.  Döner Prodiktion’da ön  Hasene Kurban Kampanyası 2018
    Derneği tarafından ödüllen-                            planda. Firma, Gärtringen’in
    dirildi. Ziyaretçiler, Murat                            Mezbaha Sanayi Bölgesi    Kurban kampanyasıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşılıyor
    Lamm GmbH Genel Müdürü                               Riedbrunnenstr. 3 numarada
    Mevlüt Kabalar’a teşekkür                             bulunan mezbahane haricinde  “Bereketini Paylaş”        şükür kurbanı, yetim, sağlık, su kuyu-
    plaketi belgesi ve çeşitli hedi-                          Horb am Neckar’ın Sanayi   “İnsanların en hayırlısı, insanla- su, eğitim projeleri ve acil yardım gibi
    yeler sundular.                                  Bölgesi Pappelstraße 15-17  ra faydalı olandır”             yardım kalemleri ile dünyanın
                                                                                  farklı fakir bölgelerinde
    MURAT LAMM’A                                    numarada büyük mezbahada   nebevi öğüdü perspek-            insani yardım çalışmaları
                                              döner imalatını sağlıklı ve
                                                            tifinde çalışmalarını
    TEŞEKKÜR                                      hijyenik koşullarda üretimi  şekillendiren Hasene            yürütmektedir. Hasene Kur-
    Farklı günlerde, ATİB Horb                             gerçekleştiriyor.      Derneği, kurulduğu             ban kampanyasının bu seneki
    am Neckar Merkez Ca-                                ÇOK ÇEŞİT VE         yıldan bu yana 100’den           sloganı “Bereketini Paylaş”.
                                                                                  100 ülkede yürütülmesi plan-
    mii Derneği Başkan Sedat                                            farklı ülkede farklı pro-
    Öztürk, yöneticiler Mert                              HELAL            je ve kampanyalarıyla            lanan kurban kampanyasında
    Allıkaya ve Emrullah Kılıç                             Murat Lamm Döner’de pro-   her yıl on milyona             milyonlarca ihtiyaç sahibine
    ile Aalen Ülkü Ocağı Başkanı                            fesyonel bir ekip tarafından  yakın ihtiyaç sahibi-           ulaşılması hedefleniyor.
    Ali Cingöz ve Türk Federasy- Aalen Ülkü Ocağı Başkanı Ali Cingöz ve Türk Federasyon BW 1. Böl- sağlıklı hijyenik bir ortamda  ne ulaşıyor. Hasene    Avrupa’da refah içerisin-
    on BW 1. Bölge Başkanı    ge Başkanı Mustafa Tok Murat Lamm GmbH Genel Müdürü Mevlüt  kaliteli, leziz, taze ve günlük  Derneği merkezi         de yaşayan müslümanların
    Mustafa Tok, Murat Lamm’ın       Kabalar’a teşekkür belgesi takdim etti.   kuzu, koyun, dana ve sığır  Almanya’da olmakla             kurban ibadetleri, mazlum,
    Horb am Neckar’ın sanayi                              eti, yaprak döner, karışık  birlikte, Avrupa’nın            mağdur, fakir ve kimse-
                                                                                  siz coğrafya ve bölgelerde
    bölgesi Pappelstraße 15-17  bilinmesi adına biz de bugün  MURAT LAMM’DAN     döner, dana kıyma döner,   ondan fazla ülkesinde,           yardımlaşma ve paylaşmaya
    numarada bulunan merkez   kendisine böyle bir teşekkür  YARDIMA DEVAM      sucuk döner, tavuk döner ve  Balkanlar, Türkiye, Ka-      dönüşüyor. Geçtiğimiz sene 179 bin
    bürosunu ziyaret ederek   belgesini takdim etmek                 hindi dönerin yanında sosis  nada ve Avustralya’da temsilcilik ağını  100 kurban bağışı toplanmış, 410 göz-
    Murat Lamm GmbH Genel    istedik. Hayırsever Murat  İmkanlar dahilinde her zaman  ve küçük ev döneri imalatı ile  kurmuş insani bir yardım kuruluşudur.  lemci denetiminde 189 bin 075 kurban
    Müdürü Mevlüt Kabalar’a   Lamm şirketi sahiplerine  destek olmaya çalıştıklarını  toptan ve perakende olarak  Hasene Derneği, kumanya, kurban,  hissesi olarak 100 ülkede milyonlara
    teşekkür belgesi ve çeşitli  katkılarından dolayı teşekkür  kaydeden Mevlüt Kabalar,  helal ürünleriyle hizmet veri- zekat-fitre kampanyaları, adak akika  ihtiyaç sahibine ulaştırılmıştı.
    hediyeler takdim etti.   ederiz. Kendileri bizlere her  “Bir nebze de olsa katkıda bu- liyor. Tüketici taleplerini her
    Aalen Ülkü Ocağı Başkanı  fırsatta destek oluyorlar. Al- lunduysak ne mutlu bize. Eli- daim göz önünde bulunduran        Bir kurban hisse bedeli: 100 Euro
    Ali Cingöz ve Türk Federasy- lah onlardan razı olsun” dedi.  mizden geldiğince STK’lara  Murat Lamm Döner’de helal       Online bağış için: bagis.hasene.org
    on BW 1. Bölge Başkanı   Öte yandan ATİB Horb    yardım elimizi ulaştırmaya  kuralları son derece önemli ve
    Mustafa Tok, yapılan her  am Neckar Merkez Camii   gayret ediyoruz. İnşallah bun- değerli. Bu nedenle Faik ve     Havale için: Hesap sahibi: Hasene International e.V.
    katkının önemli olduğunu  Derneği yöneticileri de Murat  dan böyle de biz Murat Lamm  Mevlüt Kabalar, müşterilerine        Banka: Kreissparkasse Köln
    belirterek, “Her zaman des- Lamm şirketinin kendilerine  olarak her türlü yardımı  helal ürünler temin edebil-   IBAN: DE80 3705 0299 0149 2890 54 | BIC: COKSDE33XXX
    teklerini esirgemeyen Murat  katkılarından dolayı teşekkür  yapmaya devam edeceğiz.  mekten memnun olduklarını           Amaç: Adresiniz, 0000570
    Lamm’ın yaptığı katkıların  ettiler.         Onların biz işadamlarına  belirtiyorlar.             İletişim: T +49 221 942240-400 kurban@hasene.org

                                                                                Hasene International e. V.
                                                                                Colonia-Allee 3 | D-51067 Köln
                                                                           T +49 221 942240-400 | F +49 221 942240-401
                                                                      www.hasene.org | kurban@hasene.org |         haseneorg
                                                                                           —
                                                                          Havale için banka bilgileri | Bankverbindung:
                                                                       Hesap Sahibi | Kontoinhaber: Hasene International e. V.
                                                                               Banka | Bank: Kreissparkasse Köln
                                                                       IBAN: DE80 3705 0299 0149 2890 54 | BIC: COKSDE33XXX
                                                                      Amaç | Verwendungszweck: Adresiniz | Adresse, 0000570                                                * Meblağın %5‘i tüzükte öngörülen diğer amaçlar için kullanılacaktır.
                                                                100
                                                * 5% des Betrags werden für andere satzungsgemäße Zwecke verwendet.erden für andere satzungsgemäße Zwecke verwendet.
                                                * 5% des Betrags w
                                                Kurban bedeli          100€€             * *


                                                Betrag für ein Opfertier
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10