Page 7 - Stuttgart Temmuz 2018
P. 7

HABER                                                                           TEMMUZ- Juli 2018   7 7

                                                                                 TEMMUZ- Juli 2018
                                                  Aktüel
    ATİB, Müslüman Türk varlığı için çalışır                                              İlk günden belliydi                                                                 SU davasının ilk günü. Nazi  kaldı nede delil. Birde üzerine
          Mehmet Güzel                                  NSU DAVASI         Ngelin sanki hapishaneden    kalan dosyalara 120 yıl süreliğine
      TUTTGART - Avrupa      Avrupa Türk-İslam Birliği (ATİB) Genel           MUAMMA           değilde kuaförden gelmiş. Saçlar  erişim yasağı getirdiler.
    STürk-İslam Birliği (ATİB)   Başkanı Durmuş Yıldırım, “Avrupa’da             NSU davasını ATİB olarak  fönlü, makyaj             Almanya 2. Dünya
    Genel Başkanı Durmuş      6 milyon göçmen Türk’ün en öncelik-             yerinden takip ettiklerini be- yapılmış ve ukalâ        savaşında dehşet katliamlar
    Yıldırım, gazetemize özel   li meselesi Türkçe’nin yaşatılmasıdır.            lirten Durmuş Yıldırım “Bu  bir tavırla mahke-         yaptı. Avrupa’yı devasa bir
    açıklamada bulundu. Kendi-   Yeni dönem teşkilat faaliyetinde ana-            davanın üstünün örtülmeye  me salonuna giriş          mezarlığa dönüştürdü. Son
    siyle ATİB’in çalışmaları ve  dilimiz Türkçe’nin yaşatılmasına ağırlık          çalışıldtığına şahit olduk.  yapıyordu. Daha          yıllarda yaşadıklarımıza
    gündeme dair konuştuğumuz         vereceğiz” dedi.                 Uzatılan yargılama süre-  o gün belliydi bu           bakılırsa pekte ders
    Yıldırım, Müslüman-Türk                                  sinde davanın gündemden  cinayetler serisinde         alınmamışsa benziyor.
    kimliğinin muhafaza edile-                        ATİB Genel Başkanı  düşmesi ve unutturulması  devletin parmağı          NSU davası, Almanya’nın
    bilmesi ve değerlerinin ge- yaşadığı Alman, Hollanda   Yeni siste-   Durmuş Yıldırım amaçlanmaktaydı. Zanlıyı  ne kadar var or-           2. Dünya savaşından sonra
    lecek nesillere taşınmasının  ve Belçika gibi toplumlarda  min ülkemiz         da muhtemelen bir kaç    taya çıkmayacağı.           kurumsal ırkçılık konusun-
    önemine dikkati çekti. Bu  layıkıyla temsil edebilecek  için hayırlı olmasını temenni  yıl sonra sessiz sedasız ser- Nazi gelinin küstah        da ikinci sınavıydı. Maale-
    önemli değerlerin korunması  nesiller yetiştirmek için kendi  ediyorum” diye konuştu.  best bırakılacaklar. Tıpkı  hal ve tavırları          sef sınıfta kaldı.
    ve aktarılması için çalıştıklarını  içimizde bir eğitim seferberliği  Almanya’da ve AB ülkelerinde  Sollingen’de Möln’de  bundandı. Çünkü
                                 seçimler sürecinde gerilen siya-
                   başlatacağız” dedi.
    belirten Yıldırım, “Avrupa’da               si ortamda en fazla zarar göre- Ludwigshafen’de olduğu gibi...  biliyordu sahibi        Merkel öldürülen
    6 milyon civarındaki göçmen  UYUM İÇİN ÖNEMLİ      nin Avrupalı Türkler olduğunu  Oysa bu dava Almanya için  onu sahiplenecek-           vatandaşlarımızın acılı
    Türk’ün en öncelikli meselesi  ATİB olarak, insanların kimlik  belirten Yıldırım “Artık bundan  de bir şans olmalıydı. Devle- ti. Ayrıca Nazi-     ailelerine tüm suçluların
    Türkçe’nin yaşatılmasıdır”  oluşumunda ve içinde yaşadığı  sonra gerek Türkiye ve gerekse  tin içindeki karanlık yapıların  ler gözünde bir       yakalanacağına dair
    dedi.            topluma uyum sağlamada    Almanya’dan, Avrupalı Türkler  temizlenmesi için, toplumsal  kahramandı. Yani  Yücel Yazıcı  söz vermişti. Sözünde
    TÜRKÇE ORTAK         anadilin çok belirleyici ve  olarak, tarihi Türk-Alman  barışın sağlanması için bir  ideolojik kariyerin-         durmadı. İşte bu yüzden;
                                                               de bildiğiniz zirve
                   olumlu rol oynadığını belir-
                                                fırsattı. Ancak maalesef burada
    KÜLTÜR            ten Yıldırım “Almanya gibi  dostluğunun yeniden tesisi için  derin devlet bir kez daha etkisini  yapmıştı.      Devlet, Hukuk, Siyaset, Medya
    ATİB Başkanı Yıldırım    göçmen Türklerin yoğun olarak  karşılıklı adımların atılmasını  gösterdi.”                       hepsi sınıfta kaldı.
    açıklamasına şöyle devam etti  yaşadığı Avrupa ülkelerinde  bekliyoruz” dedi.                    Dava sürecine şöyle bir göz
    “Türkiye Türkleri olarak, farklı  Türkçe’nin ders müfredatından  ÜSLUP DEĞİŞMELİ   SORUMLULUK VE         attığımızda karşımıza çıkanlar  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim
                                                                               çekilen Mesut Özil’i haftalarca
    etnik kökenlerden gelmiş olsak  çıkarılma girişimleri maalesef  Almanya’da altmış yıla varan  ADALET        şunlar:             diline dolayan, bu olay üzerinden
    da, Türkçe hepimiz için ortak  hedefine ulaşmıştı ve biz Türk  varlığımıza rağmen popü- ATİB Genel Başkanı Durmuş    2009: şahitlerden biri ifade  ırkçılara “saldırın aslanlarım”
    bir kültürün dili ve taşıyıcısıdır.  kuruluşları ve azınlığı olarak  list politikacıların şuursuzca  Yıldırım sözlerini şöyle sürdür- vermeden kısa bir süre önce yan- mesajı çakan medya, NSU
    Avrupa kültür coğrafyasında  gereken duyarlılığı göstereme- yaptıkları propagandalar sonucu dü: “Müslüman-Türk toplu- arak ölüyor.        davasında karar açıklandıktan 24
    kültürel varlığımızın    dik” dedi.          Türk toplumunun hala uyum  munun temsilcileri olarak, hem    2012:NSU Araştırma ko-  saat sonra bu konuyu işlemeyi
    muhafazası ve devamı için                 sağlayamamakla suçlandığını  temsil ettiğimiz camiaya hem  misyonunu başarılı bir şekilde  bıraktı. O kadar insan canı, acılı
    anadilimiz Türkçe’nin canlı  SİYASETTE YENİ       hatırlatan Yıldırım şöyle devam  de birlikte yaşadığımız topluma  yöneten Sebastian Edathy’in  aileler ve devletin nazi örgütüyle
    tutulması şarttır. Üçüncü Nesil  DÖNEM          etti “ATİB olarak amacımız  karşı sorumluluk taşıyoruz. O  bilgisayarında çocuk pornoları bu- olan skandal ilişkileri Erdoğan-
    Avrupa Türklerinden itibaren  Türkiye’deki seçimlerin  Avrupalı Türklerin milli ve  halde, bugünden tezi yok, derle- lunuyor ve komisyondan ayrılmak  Özil resmi kadar değer görmedi.
    Türkçe’nin günlük hayattan  yüzde 87 gibi çok yüksek   dini şuura sahip olması yeni  nip toparlanmak       zorunda kalıyor.
    çekilmeye başladığını büyük bir bir katılımla gerçekleştiğini  yetişen nesillerinde bu özelli- zamanıdır. Kendi değerleri    2013: başka bir şahit yine  Peki sınıfta kalan başka kimse
    endişeyle izliyoruz.”    hatırlatan Yıldırım “Bu durum  klere sahip çıkmasını sağlamak.  üzerinde yükselen ve istik- tamda mahkemede tanıklık  yok mu?
    EĞİTİM            Türk milleti ve demokrasi-  Yaşadığımız ve bizim din dil  bale yürüyen bir Müslüman  edeceği gün arabasında yanarak  Var. Bizler. Sivil toplum
                                                               ölüyor.
                                 ve kültürümüzden farklı toplum
                   si adına memnuniyet verici
                                                Türk toplumuna ATİB olarak
    SEFERBERLİĞİ         bir gelişmedir. 24 Haziran  içinde kendi değerlerine sahip  hizmet için gayret edeceğiz.    2014: Bir muhbir evinde -tesa- kuruluşlarımızdan normal
                                                                               vatandaşına kadar hepimiz.
    Durmuş Yıldırım “ATİB’in   2018 Cumhurbaşkanlığı ve   çıkan ve diri tutan bir gençliğin  Ülkümüz, daima Hakk’ın rızası  düfe bakın- istihbarat tarafından  Yeterli kamuoyu duyarlılığı
    yeni dönem teşkilat faaliyet- Milletvekilliği seçimleriyle,  yetişmesine gayret göstermek- doğrultusunda, haksızlığın ve  ölü olarak bulunuyor. Ölüm se- oluşturmadık. Bu yaşanan
    inde anadilimiz Türkçe’nin  ‘Başkanlık Sistemi’ devreye  teyiz, tabi içinde bulunduğumuz zalimin karşısında, haklının,  bebi resmî kayıtlara diyabet diye  katliamlarım değeri siyasi
    yaşatılmasına ağırlık vereceğiz.  girmiş ve Cumhuriyet tarihimiz- toplumun değerlerine saygılı  mazlum ve mağdurun yanında  geçiyor.       tartışmalarda karşımızdakini alt
    Müslüman-Türk’ü, birlikte  de yeni bir dönem başlamıştır.  olarak.”         olmaktır.”             2015 yılında bir kadın şahitlik  etmek için “kullanmaktan” öteye
                                                               yapmasına kısa bir süre kala  geçmedi bizim için. Acı ama
          Mehmet Güzel   Osmanlı grubuna                                      dizinde ağrı şikayetiyle hastaneye  gerçek.
      TUTTGART- Alma-                                                  gidiyor ve ölüyor. Resmî kayıtlara
    Snya İçişleri Bakanlığı,                                               ölüm sebebi akciğerde damar   BU MİLLET SİZE
    nya genelindeki 20’den fazla suç örgütü yasağı                                      2016: şaibeli ölen kadının  Alçak uçuş yapan jete evinin
                                                               tıkanıklığı olarak geçiyor.
                                                                               MİNNETTARDIR
    üyelerinin büyük bölümü
    Türklerden oluşan ve Alma-
                                                               nişanlısı da ölüyor.
    dernek şubesiyle, Almanya                                                 2017: yine bir kadın şahit  çatısından taş atan ağabeyin,
    Osmanlıları Boks Kulübü (Os-               rasyonlarda grup üyelerine ait               sürpriz bir şekilde ölüyor. Otopsisi  Tankların önünde dimdik duran
    manen Germania Boxclub) is-                bazı adreslerde yaptığı ara-                yapılmadan apar topar cenaze  kardeşin, Oğluyla beraber bir
    miyle örgütlenen grubun bütün               ma sonuçlarına dayandırdığı                 işlemleri gerçekleştiriliyor. Ancak  saniye düşünmeden şehadete
    faaliyetlerini yasakladı. Yasak              belirtildi. Alman polisinin                 defnedilmiyor, yakılıyor. Kendis- koşan babanın, “hadi kalk, azıcık
    kararı Almanyalı Osmanlılara               16 kentte örgütlü ve 300’den  olduğu tahmin edilen sekiz  inden geriye kalan sadece “kül”.  gezelim” desen romatizmadan
    bağlı tüm grupların faaliyet-               fazla üyesinin olduğunu tahmin  kişi Stuttgart’ta açılan dava-               başlayıp bin bir bahane üreten
    lerini de kapsıyor.                    ettiği Almanyalı Osmanlılar,  da yargılanıyor. Söz konusu  İmha edilen belgeler ve daha  ama mevzu “vatan” olunca “çakı
    Bakanlık, ‘suç örgütü’ olarak               Alman basınında çete olarak  Almanyalı Osmanlılar üyele-  neler neler...         gibiyim ben” diyip meydana
    değerlendirdiği grubun Rhein-               adlandırılıyor, bazı üyelerinin  ri, cinayete teşebbüs, şantaj,              inen dedenin, ninenin ve gazile-
    land-Pfalz, Baden-Würrtem-                uyuşturucu, silah ticareti, kadın  uyuşturucu ticareti yapmak,  Cevaptan çok soru üreten  rimizin önünde saygıyla eğiliyor,
    berg, Bavyera ve Hessen ey- emezler” ifadelerine yer verildi. ticareti, kara para aklama,  fuhşa zorlamak ve özgürlüğü  başka bir dava süreci dünyada  şehitlerimize Rabbimden rahmet
    aletlerindeki üyelerine yönelik              şantaj, belgede sahtecilik gibi  kısıtlamakla suçlanıyorlar. bulamazsınız.        diliyorum.
    aramalar yapıldığını açıkladı.  ARAMALAR         suçlara karıştığı iddia ediliyor. Bununla birlikte, görüştüğümüz  Yani demek ki; güçlü bir el bu
    Almanya İçişleri Bakanlığı’nın  YAPILMIŞTI        MİLLİYETÇİ ÇİZGİ       grup üyeleri aşırı sağ ör-   Nazi örgütünün devletin istih- Bugün bu memleket hala varsa
    Twitter hesabından konuyla  Öte yandan İçişleri     İDDİASI           gütlere göz yuman Alman    barat kurumlarıyla işbirliğinin  sizin imanınız ve cesaretiniz saye-
    ilgili yapılan duyuruda İçişleri  Bakanlığı’nın yasak kararının  Alman polisine göre, Türk  polisinin kendilerine çeşitli  ortaya çıkmasını istemedi. Buda  sinde var.
    Bakanı Horst Seehofer’ın   Alman polisinin geçtiğimiz  milliyetçisi çizgiye sahip olan  suçlar isnat ettiğini savunarak,  benim için şu demektir: Devlet  #15 Temmuz
    “Hukukun üstünlüğünü göz ardı  mart ayında 3 eyalette  grubun. Mart ayından bu yana  yasaklamalarının gerçekçi  bu katliamlarda baş aktördür ve
    edenler bizden hoşgörü bekley- düzenlediği eş zamanlı ope- Almanyalı Osmanlılar üyesi  olmadığını vurguladılar.  asıl suçludur. Ama elde ne şahit  Selam ve Duâ ile...


                          İyi tatiller dileriz              YEN‹ AÇILIfi
              FENSTER & TÜREN
           FENTEC                       DİFyelken

        Fenster   Haustüren   Vordächer   Rollläden
                                                           )&"#

                     Kalitemize güveniyoruz

                                                                                      İyi tatiller dileriz
                                              (+"#

                                      8\JXQèIL\DWODUèVL]OHULèEHNOL\RU
        İzolasyon Camları ile mükemmel bir
              SES YALITIMI sağlar
      Güvenli, Sağlam, Garantili ve Zarif


       Tecrübeli profesyonel ekibimizle ve kaliteli        *+"#           (-"#         (+"#
           servisimizle hizmet veriyoruz
                                       Öff nungszeiten: Montag-freitag 12:00-18:00 Uhr / Samstag 12:30-19:00 Uhr
                                       Ö
                                     Stuttgarter Str. 115 • 70469 Stuttgart-Feuerbach
      Karlsruher                T
          info@fentecgmbh.de  W  www.fentecgmbh.de         0157 - 512 17 445          difyelken
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12