Page 2 - Bayern Ekim 2018
P. 2

2   EKİM - Oktober 2018                                                                 HABER


                                                  Aktüel


    Türk Alman dostluğunun temeli sağlamdır
        Avrupa Metropol Bölge-
        si Nürnberg Türk-Alman
      İşadamları Derneği (TİAD)
        25. Kuruluş Yıldönümü
       nedeniyle bir Balo düzen-
         ledi. Maritim Hotel’de
       gerçekleşen ve hamiliğini
      Başkonsolos Yavuz Kül ile
     Belediye Başkanı Christian
     Vogel’in yaptığı Baloya iş ve
     siyaset dünyasından önemli      2018 Yılı TİAD ‘Dialog Ödülü’ eski Bavyera Başbakanı Dr. Günther
             isimleri katıldı.           Beckstein’a verildi.

            Serdar Türen özel davetli katıldı. TİAD   görev bölgesinde birçok sivil  arada olması bunun en güzel  tabanda böyle bir sorun kesin- sağladığı katkılar gösterildi.
       ÜRNBERG- 25 Yıldır    Başkanı Aydın Yüksel davet-  toplum örgütünün bulunduğunu  örneğidir’ dedi. Son olarak  likle söz konusu değil. Bizler  Ödülü takdim alan Beckstein,
       Nürnberg ve bölgesinde  lileri selamlarken dernek adına  fakat TİAD’ın faaliyet ve  konuşan Belediye Başkanı Chris- tabandaki bu birlikteliği daha da  yıllardır Türk Toplumu ile
    Nyaptığı başarılı çalışmalar  konuşan yönetim kurulu üyesi  çalışmaları ile daima bir adım  tian Vogel ise şunları söyledi.  fazla sağlamlaştırarak yukarıya  yakından tanışıyor ve birlikte
    ile sayısız iş ortaklığına imza  Neslişah Yılmaz-Terzioğlu,  öne çıktığını ifade etti. Kül,  ‘Burada olmaktan çok mutluy- sinyaller vermeliyiz.’   çalışıyoruz.
    atan ve bölgedeki bir çok merci  ‘bugün burada Türk ve Alman  ‘geçtiğimiz bir toplantıda dile  um. Yerelde böyle toplantılar             Birçok Türk aile dostumda var.
    ile ortak çalışmalar yapan Avru- dostalarımızla bir arada olmak- getirdiğim gibi Türk-Alman  ve baloların olması çok önemli  Dr. Günther       Böyle bir ödüle layık görülmek
    pa Metropol Bölgesi Nürnberg  tan büyük onur duyuyoruz. 25  ilişkilerinin sağlam temellere  . 25 yılı geride bırakan TİAD  Beckstein’a dialog    beni çok onurlandırdı dedi.
    Türk-Alman İşadamları Derneği  Yıldır Türk Alman dostluğuna  dayandığını ve bu problemle- çok önemli çalışmalara imza attı.  ödülü
    (TİAD) kuruluşunun 25. yılını  büyük katkılar sağlayan ve  rin kısa dönemde giderileceği  Nürnberg şehrimiz çeşitliliklerin             Başkonsolos Yavuz Kül ise
    muhteşem bir balo ile kutladı.  iki Ülke arasında hem ticari  yönündeki konuşmam bugün  çok olduğu bir yer. Bu şehrimize  TİAD’ın her yıl takdim  Dialog ödülünün yıllardır aktif
    Maritim Hotelde gerçekleşen  hemde manevi köprüler inşa  gerçekleşmeye başlamıştır. Son  zenginlik katmakta. TİAD’da bu  ettiği Dialog Ödülü bu yıl  siyaset hayatının içinde bulunan
    baloya başta balonun hamileri  eden derneğimiz aynı azimle  dönemdeki ikili görüşmelerle  zengiliklerimizden birisi. Belki  Eski Bavyera Başbakanı Dr.  ve Türk toplumunu yakinen
    T.C. Nürnberg Başkonsolosu   çalışmaya devam edecektir’ dedi. sorunlar yavaş yavaş gideril- bu günlerde iki Ülke arasında  Günther Beckstein’a takdim  tanıyan Dr. Günther Beckstein’a
    Yavuz Kül ve Christian Vo-   Nürnberg Başkonsolosu Yavuz  mektedir. Bugün iki toplumun  siyasetin tepesinde sorunlar  edildi. Gerekçe olarak Türk- verilmesinden duyduğu memn-
    gel olmak üzere çok sayıda   Kül ise yaptığı konuşmasında  bu kadar önemli şahıslarının bir  var gibi gözüksede, yerelde ve  Alman ilişkilerine ve dostluğuna  uniyeti dile getirdi.     CSU Meclis Üyeleri Başbakan Markus Söder’in de daimi müşterisi olduğu  Plärrer Süpermarket’i ziyaret eden heyet sorunlar hakkında fikir
            Mevlana Restoranu ziyaret ettiler.                alışverişinde bulundular.           Ahmet Can ve eşi Meclis üyelerine esnafın sorunlarını anlattılar.
     SİYASİLER SORUNLARI DİNLEDİ
       Nürnberg’in en işlek caddelerinden bi-         Serdar Türen          bilgiler aldılar. Ziyaret Plärrer  sürdürdüler. Daha sonra Mevlana belirtti. Bavyera Başbakanı
                                                                  Restoran’a uğrayan heyet burada
                                                  Supermarkt ile başladı. Market
                                                                                 Markus Söder’in de sıkca ziyaret
                                     ÜRNBERG - Nürnberg
       risi olan ve genellikle göçmen kökenli         NBelediyesi CSU Belediye    sahibi Rafet Tuna ve ekibi mar- da bir takım görüşmelerde bulun- ettiği Mevlana Restoran’a özel
     işletmecilerin faaliyet gösterdiği Gostenho-        Meclis Üyeleri sokağa inerek  ketin etrafında bulunan organize  dular.          ilgi gösteren CSU heyetine Türk
     fer Hauptstrasse’ye CSU’lu Belediye Encü-         esnafın nabzını tuttular. Türk  dilenci çetelerinden şikayetçi  TÜRK ESNAF DİLENCİ    kahvesi ikram edildi.
                                                  oldular. Misafirleri rahatsız
      menleri çıkartma yaptı. Türk kökenli siya-        işletmelerin yoğun olduğu Gos- eden dilencilere karşı bir an  VE SARHOŞLARDAN       TÜRK KAHVESİ İKRAMI
                                   tenhofer Hauptstrasse yi ziyaret
      setci İsmail Akpınar’ın (CSU) önderliğinde        eden heyet, işletme sahipleri  önce önlem alınması gerektiğini  ŞİKAYETÇİ         Belediye Meclis Üyeleri esnafın
      gerçekleşen esnaf ziyaretlerinde Meclis         ile görüşerek onların dertlerini  söyleyen işletmeciler bu kişilerin  Sokağın en eski esnaflarından  dile getirdiği sorunları meclise
     Üyeleri esnafın sorunlarını dinlediler. Çevre       ve sorunlarını dinlediler. Es- sabahın erken saatlerinde mini- olan Ahmet Can genel olarak  taşıyarak çözümler arayacakları
                                                                                 söylediler. Heyet daha sonra
                                                  büslerle getirilip bırakıldıklarını
                                   naf ziyaretlerini organize eden
                                                                  bulundukları konumdan mem-
     temizliğinden şikayetçi olan esnaf sokağa         CSU üyesi İsmail Akpınar ile  ve akşam saatlerinde ise tekrar  nun olduklarını dile getirerek  diğer esnaflarıda dolaşarak
    dadanan dilenci çetelerine bir an önce önlem         birlikte işletmeleri tek tek gezen  toplandıklarını ifade ettiler.  tek olarak sokakta bulunan  ziyaretleri noktaladılar. Heyete
             alınmasını istediler.            CSU’lu Belediye Meclis Üyeleri,  Konuyu ele alacaklarını belir- ve saatlerce köşeleri zapteden  Müsiad Kuzey Bavyera Başkanı
                                   işletmelerin çalışmaları hakkında  ten meclis üyeleri ziyaretlerini  sarhoşlardan rahatsız olduklarını  Emin Bayram’da eşlik etti.
                                                Belediye yetkilileri camide

                                                        Cami hakkında gayet açıklayıcı bilgiler aldıklarını belirten yetkililer, memnuniyetlerini ifade ederek
                                                                   ilerde yapılabilecek buluşmaları görüştüler.
                                    Münih                 Aykan İnan         Garmisch-Partenkir-    ve İmanın şartlarını açıkladı.
                                                                                   Cami hakkında gayet
                                                         ARMİSCH-
                                    veçevresi               GPARTENKİRCHEN      chen Belediyesi yetkilileri  açıklayıcı bilgiler aldıklarını
                                                                     DİTİB Camii’ni ziyaret
                                    ilanlar›n›z              - Alp Dağları eteklerindeki  ederek daha fazla diya- belirten yetkililer, memnuni-
                                                                                   yetlerini ifade ederek ilerde
                                                       Garmisch-Partenkirchen
                                    için                 Belediyesi ve Katolik ile  log kurmak istediklerini  yapılabilecek buluşmaları
                                                                                   dile getirdiler ve bu ziyaretin
                                                       Protestan kiliseleri yetkili-
                                                                        belirttiler
                                                                                   daha fazla ortak etkinlik-
                                    Yüksel Üret              leri CSU’lu Ursula Werner  etin faaliyetleri hakkında  oluşturduğunu belirttiler.
                                                                                   ler için verimli bir zemin
                                                       başkanlığındaki Sosyal ve
                                                       Uyum Meclisi koordinesinde
                                      Mobil :              DİTİB Garmisch-Partenkir- ve DİTİB Güney Bavyera   Ziyarete katılan CSU’lu 2.
                                                                     Bölge Görevlisi Aykan İnan
                                                                                   Belediye Başkanı Wolfgang
                                                       chen Mimar Sinan Camii’ni
                                     0179 - 943 48 15          ziyaret ederek daha fazla  tarafından DİTİB’in genel  Bauer de en yakın zamanda
                                                                     faaliyetleri konusunda sunum
                                                       diyalog kurmak istediklerini  yapıldı. Din Görevlisi Ömer  SPD’li 1. Belediye Başkanı
                                     www.postaktuel.com         belirttiler. Yetkililere DİTİB  Coşkun ise Almanca cami  Dr. Sigrid Meierhofer ile
                                                                                   bir Cuma Namazı esnasında
                                                       Cemiyeti Başkanı Ömer
                                    yueksel.ueret@postgazetesi.de     Anılır tarafından cemiy-  rehberliği yaparak mescitteki  camiyi ziyaret etmek istedi-
                                                                     bölümleri anlattı ve İslam’ın
                                                                                   klerini açıkladı.
   1   2   3   4   5   6   7