Page 3 - Bayern Ekim 2018
P. 3

HABER                                           Aktüel                            EKİM - Oktober 2018   3 3

                                                                                 EKİM - Oktober 2018

    SOYKIRIM anıtı istemiyoruz
    Münih Türk Dernek-               ÜNİH - Yeşiller Partisi Mü-
                                    Aykan İnan
    ler Birliği Münih’te          MBaşkanı Gülseren Demirel
                            nih Belediye Meclisi Grup
    kurulmak istenen Er-           ve yine Yeşiller Partisi Münih Bele-

    meni anıtını kesinlikle         diye Meclisi üyesi Dr. Florian Roth,
                         Münih Büyükşehir Belediye Başkanı
    istemediklerini sert           Dieter Reiter’e “Münih’te Osmanlı
                         İmparatorluğu tarafından Ermenilere
    şekilde ifade ettiler          ve başka Hıristiyan halklara yapılan
                         Soykırımı anma etkinlikleri veya anıtı
                         yapılması” teklifini içeren önerge ver-
                         diler. Yeşiller Partisi tarafından 2016                eden siyasal bilimciler ve tarihçiler  Serdar Duran (solda) ve FDP’li siya-
                         Temmuz ayında Federal Meclis’te                    tarafından hazırlanan yazılı mektup  setçi Nilgün Stauch (sağda) da Yeşiller
                         oylanan Ermeni Soykırımı bildirisi-                  hazırlandı. Bununla birlikte alınması  Partisi’nden gelen sözde Ermeni
                         ne atıf yapılan ve Münih’te de sözde                  gereken diğer önlemler de istişare  Soykırımı önergesine tepki gösterdiler
                         Ermeni Soykırımı’nı anma etkinli-                   edildi ve Münih Türk Dernekler Birliği  ve kendi partileri içinde bu önergeye
                         kleri veya anıtı yapılması önergesine                 adına heyet Münih 1., 2, ve 3. Bele- karşı gelmek için gereken girişimleri
                         53 derneği temsil eden Münih Türk                   diye Başkanları ile Münih Belediye  başlattıklarını açıkladılar. Serdar
                         Dernekler Birliği girişimi ile sert tepki               Meclisi’ndeki bütün parti gruplarını  Duran, “CSU Eyalet Hükümeti Uyum
                         gösterildi.                              ziyaret ederek Türk toplumunun   Sorumlusu Milletvekili Mechthilde
                         Türkler adına bildiri                         endişelerini birebir aktaracak. Münih  Wittmann’a bu konuyu aktardım ve
                                                                              kendisi de böyle bir girişimin Türkle-
                                                            Türk Dernekler Birliği destekleyicisi
                         hazırlandı                               50’den fazla dernek, ülkemiz aleyhine  rin uyumunu engelleyeceği için karşı
                         Münih Türk Dernekler Birliği                      yapılan her konuda, tek ses, tek vücut  olduğunu ve bu önergeyi engellemek
                         Münih’teki Türklerin huzurunu                     olmaya devam edeceklerini açıkladılar. için destek vereceğini belirtti” dedi.
                         kaçıracak olan bu gelişme üzerine                   Siyasetçilerden Türk toplu-
                         özel gündemle toplantı düzenledi ve
                         Münih Büyükşehir Belediye Başkanı                   muna destek
                         Dieter Reiter’e ve Münih Belediye                   Türk dernek yetkilileri “Oy
                         Meclisi’ndeki bütün parti gruplarına                  kullanırken, isminin Türk ismi
     CSU’lu siyasetçi Serdar Duran (solda) ve FDP’li  gönderilmek üzere bu dilekçeye karşı             olmasına aldanmayalım” şeklinde Türk
         siyasetçi Nilgün Stauch    Türk toplumunun tepkisini ifade                    seçmenleri uyardılar. CSU’lu siyasetçi

      Almanya Türk Federasyon Genel                                Elleriniz kırılsın
      Başkanı Şentürk Doğruyol

    Bozkurt yasağı talebi                                    NSultan Cami kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından
                                                                      Serdar Türen
                                                     ÜRNBERG - Geçtiğimiz günlerde Nürnberg Eyüp
                                                   çirkin bir saldırıya uğradı. Caminin dış cephesine siyasi içe-
                                                   rikli çirkin bir hakaret yazıldı. T.C. Cumhurbaşkanı Recep
    TAM BİR SAÇMALIK                                       Tayyib Erdoğan’ın Almanya’ya ziyareti öncesi ziyareti haz-
                                                   medemeyen saldırganlar Allah’ın evi üzerinden propagan-
                                                   daya yapmaya çalıştılar. Polis saldırganları izini sürüyor.
                                                   Konuyu haber alır almaz olay yerine giden ve incelemerde
      ÜNİH - Almanya   zarar vereceği bilinme- çalıştığını ifade eden            bulunan Başkonsolos Yavuz Kül ise olayı kınayarak faille-
    MTürk Federasyon    lidir” diyen Doğruyol,  Doğruyol, “Bozkurt  ırkçı ve faşist gibi zih- rin bir an önce bulunması yönündeki temennilerini bildirdi.
    Genel Başkanı Şentürk  “Bozkurt yapan    kültüründe; haksızlık  niyetleri taşımadığımız,
    Doğruyol, Bozkurt   elin hangi parmağı,  ve adaletsizlik yoktur.  dar bakışlı olmadığımız
    işaretini yasaklamayı  Almanya’nın hangi   İnsanlığa düşmanlık,  anlaşılmalıdır. Biz
    talep eden siyasetçile- değerine aykırılık teşkil  ırkçılık, mezhepsel  Ülkücüler; Türkiye’nin
                                       olduğu kadar
                           ayrımcılık yoktur. Hele
                etmektedir? Nedir bu
    re tepki gösterdi. “Bu  saçmalık ve yargısız  hele ekmeğini yediği ül- Almanya’nın da men-
    işareti Hitler selamına  infaz?” şeklinde  keye ihanet hiç yoktur.  faatlerini düşünerek,
    benzetmek zırcahilliktir.  konuştu. Ülkenin gerçek Artık saplantılı fikirler- anayasal düzeni içe-
    Cahillik değilse zaten  sorunlarını görmek  den arınıp Almanya’nın  risinde toplumsal
    bir art niyettir. Bu art  istemeyenlerin yapay  mahkum edip tarihe  değerlerine saygılı bir
    niyetin Almanya’ya   gündemler oluşturmaya  gömdüğü insanlık suçu,  ortamda faaliyet


                            Türkiye standında Ebru
                            sanatı icra edildi, Çocuk
                            Tiyatrosu oynandı ve
                            Türkçe masallar okundu.
       Standda Anadolu’nun 7 coğrafi bölgesi yöresel
        lezzetler ve folklorik kıyafetler ile tanıtıldı.
      Kültürler festivalde buluştu      Münih Belediyesi Göçmenler Meclisi bu sene de yine

      geleneksel Kültürler Festivali düzenledi

             Aykan İnan  Dimitrina Lang ve 7. Semt  Türkiye standı yoğun
        ÜNİH - Münih Belediyesi  Meclisi Başkanı Günter Keller
      MGöçmenler Meclisi 2018   tarafından yapıldı. Parkta ku- ilgi gördü
      senesinde de yine geleneksel  rulan büyük sahnede Finlan- Festivalde farklı ülkeler
      Kültürler Festivali düzenle- diya, Bulgaristan, Yunanistan,  ve kuruluşlar stantlarda
      di. Yıllar sonra Odeonsplatz  İtalya, Romanya, Brezilya,  Münih’teki göçmenlerin
      meydanından yine West-    Meksika, Sırbistan, Fransa,  hayatının kültürel zenginli-
      park alanına taşınan festival,  Arnavutluk, Doğu Türkistan,  klerini yakından tanıttılar.
      daha rahat ve aile ortamında  Senegal, İrlanda, Hırvatistan,  Göçmenler Meclisi’nde
      gerçekleştiği için büyük beğeni  Ermenistan, Çin, Ukrayna ve  ATLAS ve Ayyıldız listeleri
      topladı. Festivalin açılışı  Türkiye’den müzik ve dans  üzeri seçilen Türk üyelerin
      Münih Büyükşehir Belediye  grupları gösteriler sundular.  öncülüğünde kurulan Türkiye
      Başkanı adına CSU Belediye  Türkiye Alevi Toplumu Dans  standı yoğun ilgi gördü. Stantta
      Meclisi Üyesi Marian Offman,  Grubu ve Zeybek Folklor Ekibi  Anadolu’nun 7 coğrafi bölgesi
      Göçmenler Meclisi Başkanı  ile temsil edildi.      yöresel lezzetler ve folklorik
                                     kıyafetler ile tanıtıldı,
                                     Türkiye’nin turizm bel-
                                     geseli bütün gün boyun-
                                     ca dev ekranda izlendi
                                     ve turizm broşürleri
                                     dağıtıldı. Ayrıca Çocuk
                                     Tiyatrosu oynandı ve
                                     Türkçe masallar okun-
                                     du ve Ebru sanatı icra
                                     edildi. ATLAS listesin-
       Göçmenler Meclisi’nde ATLAS ve Ayyıldız           den Gönül Kurt ve Ömer
      listeleri üzeri seçilen Türk üyelerin öncülüğünde       Şimşek sahnede meclisin
       kurulan Türkiye standı yoğun ilgi gördü.          çalışmalarını tanıttılar.
   1   2   3   4   5   6   7   8