Page 2 - Stuttgart Mayis 2019
P. 2

HABER

    2 MAYIS - Mai 2019
                                                  Aktüel

                                           İTİRAF ETTİTİRAF ETTİ “Aşırı sağ yeni
    BIG Başkanı                                 BfV
                                          BfV BAŞKANI

    Yıldız’a                                   İ


    tehdit                                  bir dinamizm kazandı”    mektubu                                 Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang “Al-               MUZAFFER ÇETİN                   manya’da aşırı sağ yeni bir dinamizm kazandı. Bunların saldırı ve tehdit-
                                          lerinden dolayı polis, gazeteci, göçmen kökenli insanlar mağdur oldu”
      TUTTGART - Almanya Yenilik ve Ada-
    Slet Birliği (BIG) Genel Başkanı Haluk
    Yıldız, kendisine posta yoluyla İslamofobik                      ERLİN - Almanya   nı söyledi. Haldenwang,  ortaya çıkmakta olan tehdit  tehditlerinden dolayı polis,
    ve tehdit içerikli figürler ile tehdit içerikli                    Anayasayı Koruma  “Siyasi Aşırıların Hareket  konusunda uyarılarda bu- gazeteci, göçmen kökenli
    bir mektup gönderildiğini açıkladı. Yıldız,                   BTeşkilatı (BfV) Baş-   Kabiliyeti Gücü” başlıklı  lundu. BfV Başkanı, aşırı  insanlar mağdur oldu. Göç-
    kendisine iki hafta önce İslamofobik ve tehdit                  kanı Thomas Haldenwang,  güvenlik sempozyumunda  sağa dikkati çekerek, “Aşı- men kökenli insanlar bu
    içerikli mektup gönderildiğini söyledi. Yıl-                   ülkede aşırı sağın yeni  yaptığı konuşmada, aşırı  rı sağ yeni bir dinamizm  nedenle kendilerini artık
              dız, “Evime boş ya-                      bir dinamizm kazandığı- sağcı gruplar nedeniyle  kazandı. Bunların saldırı ve  güvende hissetmiyorlar.”
              zıcı kovanları geldi.                                                              diye konuştu.
              Bir de zarf vardı ve                                                               Ülkede aşırı sağ-
              mi vardı. Bizim genel İradenizini               ŞANSÖLYE        2021’den sonra                      cıların düzenlediği
              bizim partinin amble-
                                                                                       protesto gösterile-
              merkezden geldiği-   sandığa                   MERKEL                                    rinde neyin meşru,
              ni düşünerek zarfı                                                                neyin aşırılık
              açtım, içinde Kabe                          AÇIK VE      hiçbir siyasi                       olduğunun net
              resmi ve af edersiniz  yansıtın                      NET                                 belirlenmesinden
              üzerine bir pislik                                                                yana olduklarını
              konulmuş. Birde      ÜMİN ŞEN -   vatandaşlarımıza   KONUŞTU:        makam için yokum                     kaydeden Hal-
              mektup geldi ve içe-  MMühlacker’in    mutlaka sandığa git-                                         denwang, ‘’Bu
              riğinde ‘artık haddi- tanınmış simaların- meleri tavsiyesinde                                         grupların yoğun
              nizi aşıyorsunuz, bu  dan Eczacı Hasan  bulundu ve ekledi    TUTTGART - Başba-   üst düzey bir görev alacağı- ediyoruz. Avrupa projesine  biçimde birbirine
              ülkede Almanlar söz  Ali Özer Bündnis/  “Sorunlarımızın   Skan Angela Merkel,    na ilişkin spekülasyonlarla  çok daha dikkat etmek ve  bağlanması, sahte
              sahibidir ve haddi-  90 Yeşiller Partisi  çözümü için sandık  başbakanlık görevinden  ilgili sorulara cevap veren  korumamız lazım.” şeklinde  haber kullanımı,
              nizi bilmezseniz biz  listesinden 26 Ma- şart. Yaşadığımız  ayrıldıktan sonra Avrupa  Merkel, “Parti başkanlığın- konuştu. Küresel sorunları  sahte propaganda
    yapacağımızı biliriz’ yazıyordu.” dedi. Seçim         bu güzel kentimizin  Birliği’nde (AB) bir görev  dan ayrılacağım ve 2021’de  kimsenin tek başına çöze- ve yoğun sokak
    turunda olduğunu belirten Yıldız, pazarte- yıs’ta yapılacak se- daha da gelişmesi  üstlenmeyeceğini    yeniden (başbakan) aday  meyeceğini belirten Merkel,  şiddeti kullanımı
    si günü konuyu polise intikal ettireceğini  çimlerde boy göste-          söyledi. Almanya           olmayacağım   “Her birimizin diğerine   dikkate alındı-
    söyledi. Yıldız, boş yazıcı kovanlarıyla “boş  recek. Mühlackerde  ortak amacımız. Oy  Başbakanı Angela        bağlamında   ihtiyacı var.” dedi. Merkel,  ğında, bu şiddet
    kurşun kovanı gibi” bir mesaj verildiğini  Türk derneklerinin  hakkı olan herkes  Merkel, Berlin’de          söylediklerim  tasavvur ettiği bir Avrupa  gruplarından
    belirterek, “Bunu biz tehdit olarak görebiliriz  sözcülüğünü de ya- sandığa iradesini  Hollanda Başbaka-       geçerlidir. Yani  için korkusuzca ama karar- küçük terör örgüt-
    ama bu bizi hiçbir zaman davamızdan vaz-  pan Hasan Ali Özer  yansıtmalıdır” dedi.  nı Mark Rutte ile         nerede olursa  lılıkla mücadeleyi sürdüre- lerinin oluşumuna
    geçirmeyecektir. Bu tür tehditleri ciddiye al-                   yaptığı görüşmenin          olsun, Avru-  ceğini kaydetti. Merkel, 6 ay  tanık olabiliriz.”
    mamız lazım, nitekim 8 vatandaşımız, Alman                     ardından düzenlenen         pa’da da başka  önce parti genel başkanlığı  ifadesini kullan-
    derin devletinin de yardımıyla 2000-2007                      basın toplantısında,         bir siyasi görevi  ve 2021’de başbakanlık gö- dı. Haldenwang,
    arası NSU tarafından hunharca katledildi. biz                    Almanya Başbaka-           almak için hazır  revleri için yeniden aday ol- geçen yıl Chem-
    Solingen’leri yaşadık, 5 Türk’ümüz orada                      nı olarak daha iyi          olmayacağım.”  mayacağını açıklamış, aralık  nitz’deki şiddetli
    yakıldı. Biz Mölln’leri yaşadık, 3 Türk’ümüz                    işleyen bir Avru-          ifadesini kul- ayında düzenlenen Hristiyan  protesto olayla-
    orada yakıldı. Bunun haricinde onlarca faili                    pa için çabalarını          landı.Merkel,  Demokrat Birlik Partisi’nin  rının küçük sağ
    meçhul var. Dolayısıyla bu tür şeyleri ciddiye                   artırmasının doğru olduğunu  AB’ye üye tüm ülkelerde  (CDU) kurultayında An-  grupların sosyal
    alırken, davamızdan da yılmamamız gereki-                      belirtti. Alman basınında  popülist akımların olduğuna  negret Kramp-Karrenbauer  medya ve internet
    yor. Biz burada mevcudiyetimizin mücadele-                     uzun zamandan beri kendisi- işaret ederek, “Hepimiz bu  Merkel’in yerine CDU  platformlarında
    sini veriyoruz.” diye konuştu.                           nin Avrupa Birliği’nde (AB)  konuda ayrı ayrı çaba sarf  Genel Başkanı seçilmişti. sahte haberler
    AP seçimlerine katılın çağrısı                                                                    yayarak yerel halkı
                                                                                       nasıl hızla hareke-
    Irkçılığı bertaraf etmek ve kimliklerini koru-                                                            te geçirebilecekle-
    mak adına çok önemli bir mücadele verdikle- CESET SAYISI                                                      rini örnek olarak
    rinin altını çizen Yıldız, Avrupa ülkelerinde  5’E YÜKSELDİ Almanya’da şüpheli ölümler zinciri                                   gördüklerini
    yaşayıp o ülkelerin vatandaşlığını taşıyan                                                              belirterek, BfV’nin
    Türk kökenlileri 26 Mayıs’ta 28 ülkede     ASSAU- Almanya’nın   anlaşılan 30 yaşındaki   biri erkek 4’ü kadın olmak                     radikal aşırı sağcı-
    yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) se- Pgüneydoğu sınırındaki  kişinin Aşağı Saksonya’nın  üzere 5’e yükseldi. Alman                    lar arasındaki ile-
    çimlerine katılmaya davet etti. Bu seçimlerin  Passau kentindeki pansiyon- Wittengen kentindeki evinde  medyasındaki haberlerde de                tişimi engellemek
    Türkler açısından tarihi bir önemi olduğunu  da önceki gün 2’si kadın 3  yapılan aramada 2 kişinin  Passau’da ölü bulunan 53                   ve propaganda faa-
    vurgulayan Yıldız, “Bu seçimlerde ilk kez  kişinin cansız bedenlerinin  daha cesediyle karşılaşıldı.  yaşındaki erkeğin Rheinland                liyetlerini izlemek
    baraj sistemi uygulanmayacak. İlk seçimlere  bulunmasının ardından bu  Savcılığın da doğruladığı  Pfalz eyaletinde ikametinin                   için daha fazla
    katılmamıştık ancak bu seçimlere güçlü bir  kişilerden birinin evinde 2  olayda Wittengen’deki ce- olduğu ve avcılık sertifika-                  personel ve gö-
    şekilde katılıyoruz. Almanya’nın bütün seçim  ceset daha bulundu. Pas- setlerin 2 kadına ait olduğu  sına sahip bulunduğu ifade                  zetim yetkilerine
    sandıklarından katılıyoruz. Baraj olmaması  sau’daki pansiyonda “kun- belirlendi. Böylece birbiriyle edildi. Soruşturma derinleş-                 ihtiyaç duyduğunu
    hasebiyle BİG Partisi olarak ilk defa Avru- daklı yay” olarak bilinen  bağlantılı olduğu düşünü- tirilirken intihar olasılığı da                 vurguladı. Thomas
    palı Türkleri AP’de temsil edebilecek bir  arbaletten çıkan okla öldüğü  len iki olayda ölü sayısı  araştırılıyor.                        Haldenwang, aşırı
    sandalyemiz olacak.” ifadelerini kullandı.                                                              sağ dışında aşırı
                                                                                       sol grupların da
                                                                                       şiddet eğilimleri-
                                                                                       nin arttığına dikka-
                                                                                       ti çekti.

                                                                              CARBON   99,-  49,-
                                                                              PEELING


                                               Ramazan

                                               Bayramınız                           Dioden / Alexandrit / Nd. Yağ
                                                                                   Tüm Vücut
                                               mübarek olsun.                           299,-  149,-
                                                                                Phibrows  299,-


                                                                                    Ramazan

                                                                                    Bayramınız

                                                                                   Kutlu Olsun
                                                                    Kyolipolyse, Tattooentfernung, Nageldesign,

                                                                         Plasma Pen, Microneedling.

                                                                       Ebitzweg 44, 70374 Stuttgart/Bad Cannstadt
                                                                     Mobil Tel.: 0176 - 728 621 93 • www.3sisterscosmetic.de
   1   2   3   4   5   6   7