Page 4 - Stuttgart Mayis 2019
P. 4

HABER

    4 MAYIS - Mai 2019
                                                  Aktüel

                         Müslümanlar                         Avrupa’nın


                         asli unsuru
                          İslam ile hiçbir ilgisi olmayan bu terör örgütlerinin ve uzantılarının gerçekleştirdiği men-
                         fur saldırıların Avrupalı Müslümanların hayatlarını daha da zor kıldığı bir süreci yaşıyoruz.
                          Avrupa ve Batı bizleri bir tehdit olarak değil bir zenginlik, hatta bir fırsat olarak görmeli”


       ÖLN - Uluslararası De-  nuşmasında, Avrupa’da yaşayan  daha her türlü terörü ‘ama’sız ve  Avrupa’nın asli unsuru sıfatıy- yaymaya çalışan çevrelere verile- ve beraberlik mesajı vererek,
       mokratlar Birliği (UID)  Müslümanların Avrupa’nın   ‘lakin’siz ayaklarımızın altına  la hep beraber, Almanya’nın,  bilecek en güzel cevap olduğunu  ayrımcılık, yabancı düşmanlığı
    KGenel Merkezince Al-     asli bir unsuru olduğunu ifade  aldığımızı ve lanetlediğimizi  Fransa’nın, Belçika’nın, Hollan- söyledi. Avrupa ve Batı bizleri  ve ırkçılık yapanlara dur denil-
    manya’nın Köln kentinde iftar  ederek, “Evrensel bir din olan,  ifade etmek istiyorum. İslam ile  da’nın ve diğer ülkelerin refahı- bir tehdit olarak değil bir zengin- mesi gerektiğini söyledi. Anadil
    programı düzenlendi. İftara UID  dünyanın her tarafında mensup- hiçbir ilgisi olmayan bu terör  nın ve toplumsal barışının devam  lik, hatta bir fırsat olarak görme- Türkçe ve eğitimin önemine
    Genel Başkanı Bülent Bilgi,  ları olan İslam’ın, sadece Orta  örgütlerinin ve uzantılarının  etmesine katkımız artan oranda  li.” diyen Bilgi, “Bugün, başta  vurgu yapan Erciyes, “Alman-
    Türkiye’nin Köln Başkonsolosu  Doğu’ya has bir kıta dini gibi  gerçekleştirdiği menfur saldırı- sürmelidir.”      Almanya olmak üzere Avrupa  ya’daki Türk toplumu Alman-
    Ceyhun Erciyes, Essen Başkon- yansıtılma gayreti eşyanın tabia- ların Avrupalı Müslümanların  TEHDİT DEĞİL       da yaşamakta olan 5,5 milyon  ya’nın kalkınması için büyük
    solosu Şener Cebeci, AK Parti  tına aykırılık teşkil etmektedir.”  hayatlarını daha da zor kıldığı bir  ZENGİNLİK    Avrupalı Türk toplumu bu kıta  katkı sunmuştur. Türk toplumu
    Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı  ifadesini kullandı.    süreci yaşıyoruz.” dedi. Anadolu               ile kader birlikteliği oluşturmuş  Almanya’nın ayrılmaz bir parçası
    Afif Demirkıran ve AK Par-   Bilgi, “Yurt dışı Türk toplumu- kültürünün beslediği hoşgörü  Bilgi, kadim bir medeniyetin  durumdadır.” şeklinde konuştu.  haline gelmiştir. Avrupa ülke-
    ti Berlin Temsilcisi Meryem  nun ve her bir Müslümanın yakın iklimini Avrupa’ya yansıtmanın  mirasçıları olarak Anadolu top- Bilgi, UID olarak gerek Türk Al- lerinde yaşayan Türk toplumu
    Göka’nın yanı sıra sivil toplum  geçmişte gerçekleşen çeşitli terör  önemine değinen Bilgi, şunları  raklarında Müslüman, Hristiyan  man dostluğuna, gerekse Avrupa  olarak özellikle siyaset alanında
    kuruluşu temsilcileri ve vatan- saldırıları karşısındaki duruşunu  kaydetti:       ve Musevi vatandaşların yüzlerce ve dünyanın diğer bölgelerinde  daha aktif olmamız gerekiyor.”
    daşlar katıldı.        önemsediklerini kaydederek, “Bu “Ramazan ayı ve iftar sofra- yıldır sürdürdüğü beraber yaşama yaşayan Türk toplumuna katkı  dedi. İlahilerle renklenen iftarda,
    UID Genel Başkanı Bilgi, ko-  iftar davetimiz vesilesi ile bir kez ları bu güzelliği anlatabilmek  kültürünü Avrupa’ya yansıtma- sunmaya devam edeceklerinin  Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
                                        adına güzel bir vesile  nın, Avrupa’da ırkçılık virüsünü  altını çizdi. Erciyes ise birlik  dan okunan ezanla oruçlar açıldı.
                                        teşkil etmektedir.
                                        Yaklaşık 60 yıl önce
                                        Avrupa’nın değişik  BÜYÜKELÇİ AYDIN HAKSIZ İTHAMLARA DİKKAT ÇEKTİ:
                                        ülkelerine işçi olarak
                                        oluşuna kısmen de ‘DİTİB’in hedef
                                        gelen toplumumu-
                                        zun, bugün ekono-
                                        mi ve siyasette var
                                        olsa şahidiz. Ancak
                                        bilimde, edebiyatta,      alınması
                                        kültür, sanat ve hatta
                                        siyasette çok daha
                                        etkin olmamız elzem.
                                        Buna bağlı olarak    endişe verici’


                                                   Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Ke-
                                                   mal Aydın, Diyanet İşleri Türk İslam
                                                  Birliği’nin (DİTİB) Almanya’da bazı çev-
                                                  reler tarafından sürekli hedef alması-
                                                  nın doğru bir tutum olmadığını söyledi

                                                    ERLİN - Türkiye’nin Ber-
                                                  Blin Büyükelçisi Ali Kemal
                                                  Aydın, Diyanet İşleri Türk İslam
                                                  Birliği’nin (DİTİB) Almanya’da
                                                  bazı çevreler tarafından sürekli
                                                  hedef almasının doğru bir tutum
                                                  olmadığını ve endişe verici
                                                  olduğunu söyledi. Büyükelçi
                                                  Ali Kemal Aydın, DİTİB Berlin
                                                  Eyalet Teşkilatı’nın Şehitlik
                                                  Camisi salonunda düzenledi-
                                                  ği iftara katıldı. DİTİB’in son  ların güçleneceği yönündedir.  yurt dışında yaşayan insanları-
                                                  dönemde gereksiz suçlamalarla  Bu bakımdan buradaki Türkiye  mız arasında ayrıca bir değere
                                                  ve haksız ithamlarla karşı karşıya  kökenli seçmenlerimizin dikkatli  sahiptir. Sizlerin buradaki huzuru
                                                  kaldığına işaret eden Aydın,  olmaları, seçimlere katılmaları ve ve esenliği her şeyin üstündedir”
                                                  şunları söyledi: “DİTİB, bugüne  kendilerinin menfaatine olacak  dedi.
                                                  kadar buradaki Türk ve Müslü- adayları desteklemeleri önemli- İftara, Berlin Büyükelçiliği Elçi
                                                  man toplumuna dini hizmetlerin  dir. Avrupa ve Almanya’da aşırı  Müsteşarı Ufuk Gezer, Berlin
                                                  yanı sıra sosyal alanda büyük  sağ, sağ akımlar, İslam karşıtlığı  Başkonsolosu Mustafa Çelik,
                                                  hizmetler sağlayan Almanya’nın  ve yabancı düşmanlığı giderek  Berlin Din Hizmetleri Ataşesi
                                                  en büyük Müslüman çatı ku-  artan bir şekilde herkes tarafın- Ahmet Fuat Çandır, DİTİB Ber-
                                                  ruluşudur. Bunu Alman dost-  dan hissediliyor. İçinden geçti- lin Eyalet Birliği Başkanı Fatih
                                                  larımız da iyi biliyor. Birtakım  ğimiz dönem kolay bir dönem  Eroğlu, Almanya İslam Konseyi
                                                  çevrelerin sürekli DİTİB’i hedef  değildir. Bu dönemde dayanış- Başkanı Burhan Kesici ve sivil
                                                  alması, gündemde tutması doğru  manın, birlikteliğin ve bütünlü- toplum örgütlerinin temsilcileri
                                                  değildir ve bu hepimizi endişe- ğün önemi daha da artıyor.” ile davetliler katıldı.
                                                  lendirmektedir. Ben inanıyorum
                                                  ki, sonunda Alman dostlarımız,  SİZLERİN HU-
                                                  Alman makamları DİTİB’in   ZURU HER ŞE-
                                                  yerine getirdiği işleri, Türk ve  YİN ÜSTÜNDE’
                                                  Müslüman toplumuna verdiği
                                                  hizmetleri daha iyi anlayıp değer- Ramazan ayında daya-
                                                  lendirecektir.”        nışmanın, yardımlaş-
                                                                 manın ve kardeşliğin
                                                  AP SEÇİMİ UYARISI       yoğun hissedildiğine,
                                                  “Bir hafta sonra Avrupa Parla- muhabbetin, dostluğun
                                                  mentosu (AP) seçimleri yapıla- ve sevginin arttığına
                                                                                      Baden Württemberg W
                                                  cak. Bu seçimlerde de maalesef  işaret eden Aydın,         Baden
                                                                                     H
                                                  bütün göstergeler aşırı sağ  “Toplumsal yardım ve          Haber Müdürüaber M
                                                  akımların, İslam karşıtı akım- dayanışma, özellikle
                                                                                   Mustafa
                                                                                   Karaman                                                                             Cep Tel.: 0157-560 532 59

                                                                             e-Mail  : mustafa.karaman@postgazetesi.de
                                                                               www.postgazetesi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9