Page 5 - Stuttgart Mayis 2019
P. 5

HABER                                            Aktüel                             MAYIS - Mai 2019   5 5


                                            “Türkiye kilit                                            rol oynuyor”

                                             700 iş insanının katıldığı Alman-Türk Eko-
    Müslümanlar                                   nomi Günü’nde konuşan Almanya’nın NRW


    Almanya’nın parçası                               Başbakanı Armin Laschet, “Türkiye, Avru-                     NRW Başbakanı
                                              pa’nın muhtaç olduğu anahtardır” dedi.
                                                                                     Armin Laschet

                                               ÜSSELDORF (AA) -
    SELAHATTİN ÖZDEMİR                                  Almanya’nın Düssel-
       TUTTGART - Baden                             Ddorf kentinde Avrupa
       Württemberg Eyalet                            Türk İşadamları ve Sanayi-
    SBaşbakanı Winfried                              cileri Derneğince (ATİAD)
    Kretschmann, Ramazan ayı                            düzenlenen “7. Türk-Alman
    nedeniyle eyalette yaşa-                            Ekonomi Günü”nde iki
    yan Müslüman cemaatin                             ülke arasındaki güçlü ticari
    önde gelen temsilcileri                            ilişkilere işaret edilerek,
    ile iftar yemeğinde buluş-                           bu ilişkilerin daha da ileri
    tu. Baden-Württemberg   kurmuşlar. Bu kişilerin bir- davet edilmiyor du bu yıl  götürülmesinin önemi vur-
    Eyalet Başbakanı Winfried  çoğu eyaletimizde istihdam  da ‘’ Diplomatlar’’ da- gulandı. Düsseldorf Kongre
    Kretschmann’ın yaptığı  oluşturuyor, vergi ödüyor,  vet edilmedi, yaklaşık on  Merkezi’nde düzenlenen
    konuşmasında İslam’ın   politikada ve derneklerde  Türk basın mensupu davet  etkinliğe Türkiye’nin Berlin
    Almanya’nın bir parçası  yer alıyorlar. Müslüman- edilmiş çoğu oruçlu olan  Büyükelçisi Ali Kemal
    olduğunu söyledi. �İslam  lar bu toplumumuzun bir  Türk basın mensupları ko- Aydın, Almanya’nın Kuzey
    inancına mensup olanlar  parçasıdır” dedi.     nuşmalar yapıldı, ev sahibi  Ren Vestfalya (KRV)
    toplumumuz bir parçası,               olan, Baden Württemberg  Eyaleti Başbakanı Armin
    Müslümanlar bu ülkeye   500 BİN MÜSLÜ-      Eyaleti Başbakanı Winfried  Laschet, ATİAD Başkanı
    ait. Biz diğer inançlar  MAN YAŞIYOR        Kretschmann davetlilerle  Aziz Sarıyar, Türk diplo-
    gibi İslam’ın da toplumda  Baden-Württemberg’de  bol bol resim çektirdi ve  matlar, Türk ve Alman iş
    kendisine yer edinmesini  kiliseler ve dini topluluklar  mazaret göstererek iftar  adamları ile akademisyenler
    arzuluyoruz. Elbette İslam  arasındaki diyalog, aynı  yemeğine katılmadı sa- katıldı. Türkiye’nin Berlin
    anayasal kültürün bir parça- zamanda inanan ve inan- londan ayrıldı. Daha sonra  Büyükelçisi Aydın, burada
    sı olursa bu mümkün olur�  mayan insanlar arasındaki  davetliler iftar açmak için  yaptığı konuşmada, iki ülke
    dedi. Eyaletle işbirliği ya- diyalog toplumumuz için  yemek salonuna geçerek  arasındaki tarihi dostluk ve
    pan derneklerden yasalara  büyük önem taşımaktadır  masalara oturdular. Eyalet  güçlü ekonomik ilişkilere
    daha fazla sadık olmalarını  diyen Başbakan Kertshc- yönetiminden gelen bayan  dikkati çekti. Aydın, “Çok  görüş farklılıklarımızın bizi  leriyle analiz edilmektedir.”  şayan Türk kökenlilerin top-
    beklediklerini söyleyen  mann “Bunun için farklı  görevli Türk basın mensup- sayıda girişimcimiz, firma  geri çekmeden, ortak men- dedi. Sarıyar, Almanya’da  lumla tamamen bütünleşme-
    Kretschmann, dini kirleten- inanç grupları arasında  larının davetlileri rahatsız  sahibimiz, iş adamımız Al- faat ve ilişkilerimizin güçlü  faaliyet gösteren Türk kö- lerini desteklemektedir. Bu
    lere karşı da tutum alınması  diyaloga ihtiyacımız var.  etmemelerini ve salonu  manya’da farklı sektörlerde  yönlerini ön plana çıkara- kenli iş adamlarının önemi- uyum aynı zamanda siyasi
    gerektiğini kaydetti.   Eyaletimizde yaklaşık 500  terk etmelerini söyleyerek  başarılı şekilde faaliyetle- bilmektir. Zaman zaman  ni anlatarak, “2009 yılında  karar alıcıların desteğine de
                                            rini sürdürüyorlar. Bundan
    MÜSLÜMANLAR        bin Müslüman yaşıyor. Bu- salon dışına çıkardılar. Bu  hepimiz büyük sevinç ve  yaşanan siyasi görüş ayrılık- 72 bin şirket Türk kökenli iş muhtaçtır.” diye konuştu.
                                                                      adamları tarafından işletilip
                                                                                   Almanya’nın Düsseldorf
    TOPLUMUN PAR-       gün eyaletimizde doğan her  uygulama büyük tepkiye  gurur duyuyoruz.” dedi.  ları ekonomik ilişkiler ve iş  350 bin kişilik istihdam  kentinde Avrupa Türk
                                                         dünyasına yansıtılmamalı-
    ÇASI           10 çocuktan birinin annesi  sebep oldu.       Türk-Alman iş birliğinin ge- dır.” ifadelerini kullandı. sağlanıp 35 milyar avro ciro  İşadamları ve Sanayicileri
                 Müslüman’dır. Müslüman-
                                            leceğine inandığını belirten
    Kretschmann, inanç    lara karşı hoşgörü kültü-              Aydın, şunları kaydetti: “İki  “Yıllık ciro 50 mil- sağlanıyordu. Halihazırda  Derneğince (ATİAD) dü-
                                                                      100 bin işletme Türk giri-
                                                                                   zenlenen “7. Türk - Alman
    özgürlüğüne büyük önem  rünü geliştirmemiz kaçı-               ülkenin dostluğu ve ortak              şimciler tarafından işletilip  Ekonomi Günü”nde iki
    verdiklerini belirterek, eya- nılmaz bir durum. İnsanlar           çıkarları sıkıntılı dönemleri  yar avroya ulaştı”  500 binin üzerinde istihdam  ülke arasındaki güçlü ticari
    letteki Müslümanların dini  sadece kabul gördükleri              atlatacak güçtedir. Sağdu- ATİAD Başkanı Aziz    sağlanmakta. Yıllık ciroları  ilişkilere işaret edilerek,
    vecibelerini özgürce yerine  yerlerde yaşamak isterler.            yu ve ortak çıkarlara saygı  Sarıyar da “Türk Alman  ise 50 milyar avroya ulaş- bu ilişkilerin daha da ileri
    getirmelerinden büyük   ‘Hoşgeldin kültürü’ toplum              temelinde ortak paydaları- Ekonomi Günü”nün bu   mıştır.” ifadelerini kullandı.  götürülmesinin önemi vur-
    memnuniyet duyduğunu   ve ekonomimiz için mer-               mıza odaklanarak güçlükle- formattaki tek ve en büyük  İki ülke arasındaki ticari  gulandı. Düsseldorf Kongre
    söyledi. Ülkedeki Müs-  kezi ve önemli derecede               rin aşılacağına inanıyoruz.  etkinlik olduğunu söyledi.  ilişkilerin sadece buradaki  Merkezi’nde düzenlenen
    lüman toplumu ile barış,  kaçınılmaz olgu. Geldiği-              Zira Türkiye ile Almanya  Etkinlik hakkında bilgi  Türk kökenli işletmelerden  etkinliğe Türkiye’nin Berlin
    birlik ve beraberlik içinde  miz yerler faklı olabilir,            arasında derin tarihi bağlar,  veren Sarıyar, “CEO’lar, üst  ibaret olmadığını kaydeden  Büyükelçisi Ali Kemal
    ve karşılıklı saygı çerçeve- ancak bulunduğumuz ve              uzun bir müttefiklik geçmişi düzey yöneticiler, yatırımcı- Sarıyar, “Almanya Tür- Aydın, Almanya’nın Kuzey
    sinde yaşanılması gerekti- yaşadığımız yer açısından             ve yoğun ekonomik, ticari  lar, girişimciler, akademis- kiye’nin en önemli ticari  Ren Vestfalya (KRV) Eya-
    ğini ifade eden Başbakan  beraberce geleceğimizi inşa             ilişkiler mevcut. Bölgesel  yenler, uzmanlar, siyaset- ortağıdır. İki ülke arasındaki leti Başbakanı Armin Lasc-
    Kretschmann, “Eyaletimiz- etmek zorundayız” dedi.               konularda gerçekten hayati  çiler ve medya temsilcileri  ticaret hacmi 2018 yılında  het, Avrupa Türk İşadamları
    de pek çok Müslüman, çok                            çıkarlarımız bulunmakta-  ve konunun ilgilileri bir gün  37 milyar avro seviyesine  ve Sanayicileri Derneği
    başarılı ve kariyer sahibi.  ŞAŞIRTAN TAVIR                  dır. Almanya’da yaşayan  boyunca bir mekanda bir  ulaşmıştır. ATİAD buradaki  (ATİAD) Başkanı Aziz
    Bunlar, büyük şirketlerin  Son üç yıldır Türk dip-              3,5 milyon insanımız bizi  araya getirilmekte ve tüm  kültürel çoğunluğu bir zen- Sarıyar, Türk diplomatlar,
    yönetimlerinde yer almak- lomatlar ve Türk basın               birbirimizle birleştiriyor.”  olumlu olumsuz konular  ginlik olarak algılamakta,  Türk ve Alman işadamlarıy-
    talar veya kendi şirketlerini  mensupları iftar yemeğine           Aydın, “Bazı alanlardaki  masaya yatırılıp çeşitli yön- Almanya ve Avrupa’da ya- la akademisyenler katıldı.


                                                          Ramazan Bayramınız


                                                            mübarek olsun.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10