Page 6 - Stuttgart Mayis 2019
P. 6

17 Ramazan 1440

                                                                            RAMAZAN
    6  MAYIS - Mai 2019                                          Ramazan
                                                                        “Küllü şey’in mâni’un, vel ilmü mevâni’un”
                                                  Aktüel      Her şeyin mânisi vardır, ilmin “mânileri” vardır (S. Teftâzânî Hazretleri)


    HAZRETİ ÂDEM’DEN BU YANAAZRET
    H                                                                        HASBİHÂL


    MESCİD-İ AKSA                                                                  KİM BİLİR KENDİ

                                                                             NE KADAR GÜZELDİR...
                                                                             İsmi bu    Yalnız üç mescide ziya-                                                             kadar
    ret için gidilir: Mescid-i

    Haram, Mescid-i Aksâ                                                               güzelse!
    ve benim bu mescidim”
    (Hadis-i şerîf)                                                                 günah’ biri vardır... Vefat eder, ahali bunun
                                                                              Musa aleyhisselâm zamanında ‘yürüyen
    E    bu Zer (radıyallahu anh) Efendimize                                                   günahkârlığından öyle bıkmıştır ki; göm-

         (sallallahü aleyhi ve sellam) sorar “Yer-
                                                                             mek bile istemez, çöplüğe atarlar cesedini...
         yüzünde yapılan ilk mescid hangisidir
                                                                              Allahü teala yüce Peygamber’e emreder;
         Ya Resulallah?”
                                                                             ‘Benim falanca çöplükte bir evliya kulum
          - Kâbe-i muazzama.
          - Sonra?
                                                                             kıl ve defnet...’
          - Mescid-i Aksâ.                                                           var... Onu oradan çıkar, temizle, namazını
                                                                              Musa aleyhisselâm o günahkâr bilinen
          - Aralarında ne kadar var?                                                      ama Allahü tealanın ihsanlarına kavuş-
          - Kırk yıl kadar.                                                           tuğu bilinmeyen mübarek zatı çöplükten
          Demek ki her ikisi de Âdem aleyhis-                                                  çıkarır, hizmetini görür ve defneder...
         selâm devrinde inşa edilmiş, Nuh tu-                                                   Ahali, Peygamber’in bu kimseye hizme-
         fanı ile kaybolmuşlar. Nasıl ki Hazret-i                                                tini hayretle seyreder...
         İbrahim Kâbe-i muazzamayı bulup ya-                                                    Yüce Peygamber, o kimseyi defnettikten
         parsa, Hazret-i Dâvûd ve Süleyman                                                    sonra evine gelir ve o kişinin hanımına,
         aleyhisselâm da Mescid-i Aksâ’yı çıka-                                                 beyinin ne gibi güzel işi olduğunu sual
         rırlar ortaya.                                                             eder... İlâhi mükâfatın hikmetini öğrenmek
          Hazreti Süleyman babasının başladı-                                                  istemektedir...
         ğı mescidi yedi yılda tamamlar. Sarı,                                                   Ölenin hanımı da şaşkındır... Böyle bir
         beyaz, yeşil kayalar getirtir civardan.                                                 Peygamber, evinin kapısına kadar gelmiş-
         Emrindeki cinler beceriklidir, uzaklar-                                                 tir...
         dan misk amber, deryalardan inci mer-                                                   - Ya Resûlallah, bu hiç kimsenin sevme-
         can bulur, ağır blokları yerleştirirler ko-                                               diği, herkesin kendinden kaçtığı birisiydi...
         laylıkla.                                                                Bunun iyi bir ameli yoktu, der...
          Hazreti Süleyman mescidin tabanı-                                                    - İyi düşün, bunun hayırlı bir ameli, iyi
         na firuze döşetir, tavanına altın gü-                                                  bir işi var...
         müş işletir. Billur direkleri süsletir ya-                                                Kadın yine “Hiçbir iyiliği yoktu, hep
         kutlarla.                                                                günah işlerdi” sözlerini söyler.
          Tâbuttüssekine’yi de burada muhafa-
                                                                              Musa aleyhisselâm, “Bunun mutlaka bir
         za eder ayrıca.                                                             şeyi var ki, Allahü teala bana bunu defnet-
          “Süleymân (aleyhisselâm), Beytü’l-
         Mukaddes’in inşası bitince üç şey ister.                                                memi söyledi” deyince...
                                                                              Kadın düşünür... Ve der ki; “Bir gün Tev-
         Allahü teala, bu dileklerinin ikisini ona                                                rat okuyordu... Okurken Muhammed (aley-
         verir... Üçüncüsü “Bu Beyt’te bir kimse
         iki rekât namaz kılarsa buradan ana-                                                  hisselâm) diye bir isim geçti. ‘Bu ne güzel
         sından doğduğu günkü gibi çıkmasıdır.                                                  isim’ dedi, tekrar okudu, yine ‘bu ne güzel
         Ümîd ediyorum ki, Allahü teala, bu di-                                                 isim’ dedi. Sonra, ‘Ya Rabbi, ismi böyle
         leğini de vermiştir.”                                                          güzel olanın kim bilir kendisi ne kadar gü-
          “Mescid-i Haram’da kılınan namaz,                                                   zeldir, ben ona âşık oldum’ dedi ve ismini
         yüz bin namaza; benim mescidimde kı-                                                  öpüp yüzüne gözüne sürdü...
         lınan namaz, bin namaza; Mescid-i Ak- rakmaz. Köle edip Mısır’a götürür, zaten bah bir müezzin ellerini kulaklarına           Musa aleyhisselâm ihsan-ı ilahinin hik-
         sâ’da kılınan namaz beş yüz namaza buradan dağılırlar dünyaya.  atar Kudüs semasını ezân-ı Muhamme-                 metini anlayarak ayrıldı oradan...
         muadildir.” (Râmûzü’l-Ehâdis - Ebüdder- Titus, Filistin’den hayli altın kaldırır gi- di sesi kaplar. Müminler saf tutar, ce-      Ömrü günahlarla geçmiş bir kulunu;
         dâ’dan)             der onlarla ünlü Collasium’u yaptırır Ro- mâat olurlar.                        Sevgilisinin ismine hürmeti ve O’na besle-
          Nitekim mescid biter. Açılış günü ma’ya.             Gün ışıyınca metruk mabedin perişan                 diği aşkla evliyalar derecesine yükselten
         bayram gibidir âdeta. Davarlar, sığırlar HRİSTİYANLAR      hâli ortaya çıkar. Sahabeler molozları el-              Rabb’im... Günahlarına pişman olan bizleri
         kesilir, kazanlar kaynar, leziz taamlar Hadrien zamanında (117-138) ise leriyle temizler, süprüntüleri kaldırırlar.          de O’na (aleyhisselâm) sevgimize bağışlar
         ikram edilir halka.       Mescid-i Aksâ üzerine Jüpiter Capitoli- Sonra Kâ’bu’l-Ahbar’ın gösterdiği yerde            inşallah…
                                          ahşap bir mescid kurarlar.
         BABİL, SASANİ, ROMA...      nus Tapınağı yapılır. Konstantin Hristi- Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik o                Ömer Çetin Engin (İlahiyatçı Yazar)
          Babil kralı Buhtunnasar (Nabukadne- yan olunca bu ucubeyi yıktırsa da Bey- ahşap mescidin yerine taştan bir cami
         zar) Kudüs’ü ele geçirince Mescid-i tü’l-Makdis çöküntü alanıdır hâlâ.  yaptırır (Kıble Mescidi). Allah ondan razı
         Aksâ’yı yağmalar. Bırakın değerli eşya- Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sel- olsun Mescid-i Haram ve Mescid-i Neb-
         ları, çatı duvar koymaz binada. lem) kutlu miracı için Kudüs’e getirildi- evi’ye de hizmet eder, Şam Ümmeye Ca-
          İlerleyen yıllarda Pers hükümdarı Şî- ğinde, harabeler vardır burada.  mii gibi bir şahesere imza atar ayrıca.
         reveyh, İsrailoğullarının tekrar Kudüs’e Miraç dönüşü Kureyşliler âdeta soru HAÇLILAR
         dönmelerine izin verir. Mescidi yenile- yağdırırlar. Efendimiz aldığı manevi haz-
         melerine de karışmaz. Gelgelelim Pers- dan etrafına bakamamıştır oysa. Israrla 1009’da, Haçlılar Kudüs’ü ele geçirir,
         ler Makedonyalılara yenilince, şehir Se- cevap isterler, hiç böyle sıkılmamıştır ha- görülmemiş bir katliam yaparlar. Avru-
         lefki Kralı Antiokhos’un eline geçer. yatında.          pa’ya yolladıkları mektuplarda “kan de- kalıcı bir tadilat için Mimar Kemaled-
         Mescid Grek tapınağına çevrilir, halk Allahü teala, aradan perdeleri kaldırır, nizi atlarımızın göğsüne vardı” diyecek- din’i yollar. Mimarımız ustalığını konuş-
         ayaklanır (Makkabi isyanı) ve istilacıları mekân önüne konuverir âdeta.  lerdir utanmadan. Mescid-i Aksâ’yı da turur, ecnebiler bile hayran olurlar.
         kovmayı başarırlar.        Sadık dostu onu tasdik etmekte “doğ- yağmalar, haç takarlar çatısına.  Türkler Birinci Cihan Harbi’ni kaybe-
          Romalılar Kudüs’te bir Yahudi Krallığı ru, vallahi doğru” demektedir büyük bir Doksan iki sene Haçlıların elinde ka- dince Kudüs mescidleri sahipsiz kalır,
         kurar başına kendi adamlarını (Herod) huşuyla.          lan Mescide şövalyeler yerleşir. Adları Kudüslüler ecdadı çok arar.
         oturturlar. Herod (MÖ 37- MÖ 4) ahaliye Asr-ı saadet yıllarında Hicaz’a en me- bu yüzden ‘mabedli’dir (Templer). Orta- SİYONİST İŞGAL
         şirin görünmeye çalışır, hatta Beytü’l- safeli mescid odur. Zaten bu yüzden lık pis ve perişandır, düşünün domuzlar          Hamd ve
         Makdisin inşası için büyük paralar har- Mescid-i Aksâ (uzak mescid) diye anılır dolanır mukaddes mekânda.  1967 Arap-İsrail savaşında şehir işgale
         car. İşte ağlama duvarı o günlerden kal- Medineliler arasında.   Kudüs’ü tekrar ele geçiren Selâhad- uğrar. Fanatik Yahudiler mescide saldırır
         ma. Zekeriya aleyhisselâm da bu dö- Mâlum Müslümanlar önceleri Mes- dîn-i Eyyûbî (1184) ve arkadaşları mesci- o efsane minberi yakarlar.  şükür duası
         nemde yaşar, Meryem Validemiz mesci- cid-i Aksâ’ya yönelerek namaz kılar. di çerden çöpten temizler. Yıkar, paklar, Siyonistler Mescid-i Aksâ’yı çökerte-
         din odalarından birinde çekilir inzivaya.  Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sel- gül suyu ile ıtırlandırırlar. Mihrabın iki bilmek için ellerinden geleni yapar,
          Hazret-i Îsâ Mısır’dan döndüğünde lem) Seleme oğullarının muhitinde ce- yanına pencereler açar, son cemâat yeri, mânâsız kazılarla temelleri zedeler, ze-
         mâbedin pazar yerine çevrilmiş olduğu- maatle kıldıkları bir ikindi namazında revâk ve minare oturturlar.  mini oynatırlar.      Her sabah bir kere “Allahümme mâ esba-
         nu görür ve çok üzülür.     kıble ayeti nazil olur, birlikte dönerler Yerlere hasırlar kilimler yayılır, direk- Bakın Mescid-i Aksâ ne Kıble Mesci- ha bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkı-
          Halk dilediği gibi inanır ama bunun Kâbe-i Muazzama’ya. Ki o mescid “Kıb- lere kandiller asılır. Nûreddin Mahmud di, ne Kubbetü’s-Sahra, ne Burak Mes- ke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel
         bir bedeli vardır, bir miktar vergi öde- leteyn” (İki kıbleli) olarak tanınır hâlâ.  Zengî’nin Halep’te yaptırdığı nefis min- cidi, ne Mervan Mescidi, ne Câmiu’l- hamdü ve lekeşşükr” demeli ve her akşam
         mek zorundadırlar. Önceleri tıkır tıkır sa-            ber de yerini bulur sonunda.   Megaribe ne de kadınlar mescididir. (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ) diyerek,
         yar, sonra ayaklanırlar (MS 67).  MÜSLÜMANLAR           Selâhaddîn-i Eyyûbî ayrıca muhteşem 144 dönümlük alanın tamamıdır ki hepsini aynen okumalıdır.
          Ancak Romalılar, Selefkilere benze- Hicretin 16. yılında Kudüs, Müslü- bir kütüphane kuracaktır burada.  başka mescidler de vardır burada. Peygamberimiz buyurdu ki, “Bu duâyı
         mez, böyle hareketleri bağışlamazlar.  manların eline geçer. Suriye seferinde,           Medreseler, Dârü’l-Hadîsler, Dârü’l- gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış
          Nitekim İmparator Vesianus, oğlu Ti- Şam’a gelen Hazreti Ömer, Kudüs’e uğ- OSMANLILAR      Kurralar... Kubbeleri, minareleri, sebil- olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü îfâ
         tus’u yollar, Titus Kudüs’ü tamamen ya- rayıp, Mescid-i Aksâ’yı ziyaret eder. Bir Kudüs ve Mescid-i Aksâ’ya en büyük leri, kuyuları, sarnıçları ile tamamen etmiş olur”. Abdestli okumak iyi olur ise de
         kıp yıkar, Beyt-i Mukaddes’i tanınmaz gece “Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk...” hizmeti, Memlûkler ve Kanuni Sultan İslâm mimarisidir, işgale kalkanlar tek şart değildir. Her gün ve her gece okumalıdır.
         hâle sokar. İsrailoğullarının birini bile bı- diyerek mescide girer, namaz kılar. Sa- Süleyman yapar. Abdülhamid Han da taş koymamıştır duvarlarına.  Hamd ve şükür için de şu duâ okunmalı-
                                                                             dır: “El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli
                                                                             hâl ve E’ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr”.
         YILDIRIM BAYEZİD HAN   Devlet-i Osmanî’de ramazan ayında mi emrimiz altında kimler bulunuyor? ben derim ki, bir müessese kurulsa, ba- Şu duâ da okunabilir: “Elhamdülillahi alâ
           ONLARI KORURDU   idareciler ve amirler, emri altındaki işçi- Düşünüyorum da, ya bunlardan biri Al- şına bir evlad-ı resûl konulsa. Doğanlar, ni’metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ
                     nin, memurun, askerin işlerini hafifletir- lah’ın sevgili kuluysa?   ölenler kayıt altına alınsa, şecereleri tu- hidâyetirrahmân.”
       OSMANLIDA          lerdi. Bu sebeple padişah dahi dikkatle, sultanım; amma bilmek ne mümkün? tulsa, basit işlerde çalıştırılmasa.
                                       Çandarlı: Hazineye mâlik viraneler var
                     bu veçhile sıkıntı olmaması için gayret
                                                         Çandarlı: Tamam sultanım ama reis ola-
                                       Padişah: Peki, hürmetine kâinatın yara-
        SEYYİDLER        ederdi. Yıldırım Bayezid Han yine böyle tıldığı Sevgili Peygamberimizin torunla- rak kimi seçmeli?      ZAMANE MÂNİLERİ
                                                         Padişah: Ona ne ben karışırım ne de
                     bir gün de biraz tutuk ve düşünceliydi.
                     Başvezir Çandarlı Ali Paşa zat-ı şahanenin rından birini; itibarsız ve kirli işlerde sen karış. Git, Emîr Sultan’a danış.
                                                         Çandarlı Ali Paşa, derhâl Emîr Sultan
      BAŞ TACIYDI          hâline üzülüp “Sultan’ım sizi üzen bir şey kullanıyorsak? Ya amirleri o mübareği yo- Hazretlerine gider. Büyük velî görevi tale- Komşular beni kollasın
                                       ruyor, azarlıyorlarsa?
                     mi var?” diye sordu.
                      Padişah: Lala, bilirsin devlet işleri karı- Çandarlı: Bile bile kimse yapmaz Sulta- belerinden Seyyid Ali Natta’ya verir ve Uyanan mendil sallasın
                     şıktır, can sıkar. Zaman zaman celallendi- nım.            böylece Nakibu’l-Eşrâflık müessesesi ku-  Telefonum da acıkmış
                     ğimiz oluyor, sesimiz yükseliyor. Bilinir Padişah: Canım, bilirse yapmaz ama rulmuş olur.           Biriniz kontör yollasın
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11